post-1168636_640

Potrącenie wierzytelności w przypadku odesłania zakupionego przedmiotu na koszt sprzedawcy

Realizacja prawa odstąpienia od umowy wiąże się z pewnymi kosztami, leżącymi także po stronie konsumenta. O ile to sprzedawca musi zwrócić wszystkie płatności, które otrzymał od kupującego, tak odstępujący powinien ponieść koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.

W artykule omówimy, co należy zrobić w sytuacji, gdy kupujący, odstępując od umowy, odesłał towar na koszt sprzedającego.

Co na to przepisy?

Podział kosztów wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży został określony w ustawie o prawach konsumenta:

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1).

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów (art. 34 ust. 2).

W drugim cytowanym przepisie widać jak istotne jest przekazanie konsumentom wszystkich informacji, np. w regulaminie.

Jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o konieczności poniesienia kosztu zwrotu rzeczy, konsument nie będzie musiał go pokrywać.

 

Rozliczenie kosztów

Zajmiemy się teraz przypadkiem, w którym konsument odesłał sprzedawcy towar za pobraniem, przenosząc na niego koszt przesyłki ze zwrotem.

W takiej sytuacji, należy potrącić koszt przesyłki z kwoty, która powinna zostać zwrócona konsumentowi za zakupiony towar.

Podstawą takiego rozwiązania jest przepis kodeksu cywilnego:

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (art. 498 ust. 1).

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

Dochowując wszelkich formalności należy pamiętać, aby przesłać konsumentowi odpowiednie oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Poniżej przedstawiamy przykład takiego oświadczenia.

Na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego, niniejszym oświadczam o dokonanym potrąceniu:

- przysługującej mi od Pani/Pana wierzytelności w kwocie X, z tytułu zwrotu kosztów przesyłki nadanej w związku z odstąpieniem z dnia xx.xx.xxxx r. od umowy sprzedaży z dnia xx.xx.xxxx r.,

- z kwoty wierzytelności przysługującej Pani/Panu w stosunku do mnie, w kwocie Y, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z umową sprzedaży z dnia xx.xx.xxxx r., od której odstąpił/a Pani/Pan dnia xx.xx.xxxx r.

Tak przygotowane oświadczenie pozwoli przedsiębiorcy w pełni legalnie potrącić koszt przesyłki zwrotnej, poniesiony w związku z odesłaniem towaru przez kupującego np. za pobraniem. Warunkiem jest oczywiście wcześniejsze poinformowanie konsumentów o takim stanie prawnym. Dobrym miejscem na zawarcie nie tylko powyższej, ale także pozostałych informacji, które są wymagane przez prawo, jest rzetelnie sporządzony regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Braki w tym zakresie mogą skutkować wieloma poważnymi sankcjami, nie tylko ponoszeniem kosztu o którym mowa powyżej.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/konsekwencje-niedopelnienia-obowiazkow-informacyjnych

 

Zobacz również

  • clock-866486_960_720Kiedy formalnie musimy założyć działalność gospodarczą?
    Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wypełnianiem szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa.  Podejmując pewien rodzaj aktywności należy zastanowić się w jakim momencie będziemy zobligowani do zarejestrowania działalności, co będzie wiązało się między innymi z koniecznością odprowadzania podatku. Wyjaśnienie tej kwestii jest …
  • koszt zastrzeżenia logoKoszty zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce i UE
    Można pokusić się o stwierdzenie, że zastrzeżenie znaku towarowego jest kosztowne. Ale czy rzeczywiście tak jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę pod uwagę korzyści jakie rejestracja ta ze sobą niesie? Korzyści płynące z zabezpieczenia znaku omówiliśmy w artykule "Dlaczego warto zastrzec znak towarowy" . Zastrzeżenie znaku towarowego to inwestycja w …
  • ParagrafPostępowanie przed UOKiK według nowych zasad
    Postępowanie przed UOKiK według nowych zasad W dniu 17 kwietnia bieżącego roku znowelizowana została ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wśród wprowadzonych zmian do najważniejszych należy zaliczyć tę dotyczącą kontroli postanowień wzorców umów, a więc związaną z rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz