freight-17666_1280

Prawo odstąpienia od umowy a koszty wysyłki

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni. W związku z istnieniem tego prawa, na przedsiębiorcach spoczywają obowiązki informacyjne. Przyjmuje się, że konsument nie zawsze musi mieć świadomość tego, jakie prawa mu przysługują. Wtedy to przedsiębiorca, jako strona profesjonalna, jest zobowiązany do poinformowania konsumentów o uprawnieniach wynikających z przepisów prawa.

Rozpatrując kwestie związane z kosztami wysyłki przy odstąpieniu od umowy, niedopełnienie obowiązku informacyjnego będzie w tym wypadku wiązało się z dodatkowymi kosztami, leżącymi po stronie przedsiębiorcy.

Koszty dla nierzetelnego przedsiębiorcy

Zasadniczo, koszty związane z odesłaniem zwracanych produktów ponosi konsument. Wynika to z art. 34, ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Sytuacja zmienia się, jeżeli sprzedawca przed zawarciem umowy nie poinformował kupującego o tym obowiązku. W takim przypadku to przedsiębiorca będzie zobowiązany do poniesienia tych kosztów. Ten stan prawny doskonale obrazuje jak ważną rolę spełnia profesjonalny regulamin, zawierający wszystkie niezbędne postanowienia.


 

Koszty na barkach konsumenta

W przypadku należytego spełnienia obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, odstępując od umowy poniesie on trzy rodzaje kosztów.

Pierwszy z nich, to tzw. bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, o którym wspomniano już powyżej. Obejmuje on koszt przesłania zwracanych przedmiotów od kupującego do sprzedawcy.

Drugim kosztem, często nie do końca poprawnie rozumianym przez sprzedawców, jest różnica między wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia rzeczy, a najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia. Okoliczność ta wynika z art. 33 wspomnianej wyżej ustawy.

Dla zobrazowania przyjmijmy, że sprzedawca oferuje dwie opcje dostarczenia sprzedanych towarów: wysyłkę tradycyjną w cenie 10 zł oraz przesyłkę priorytetową w cenie 15 zł. Jeżeli konsument przy zakupie wybrał tę drugą możliwość, w przypadku odstąpienia przez niego od umowy, poniesie on koszt równy różnicy między kosztem wybranej przez niego opcji (15 zł) a najtańszym oferowanym przez przedsiębiorcę sposobem dostarczenia (10 zł), a więc 5 zł. Sprzedawca zwróci mu więc tylko 10 zł. Rozpatrując to który z oferowanych sposobów dostarczenia jest najtańszy, nie należy uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż co do zasady nie stanowi on sposobu dostarczenia towaru.

Trzecia kategoria kosztów ponoszonych przez konsumenta przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy to wartość usługi zrealizowanej. Wystąpi ona wówczas, gdy wykonywanie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a konsument wyraził na to zgodę, która została utrwalona. Podstawą prawną takiego stanu rzeczy jest art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

Klauzule niedozwolone

Poniżej podajemy przykłady niedozwolonych zapisów umownych, związanych z kalkulowaniem kosztów przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przez konsumentów.                                                                                                                                    

"W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.” (poz. wpisu 5013)

„W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w zryczałtowanej wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.” (poz. wpisu: 6085)

„W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Dystrybutora kwota, pomniejszona o koszty wysyłki, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez (…) towaru.” (poz. wpisu: 6164)

Co zrobić w przypadku, gdy konsument odeśle zamówione produkty na koszt sprzedawcy, np. za pobraniem?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/potracenie-wierzytelnosci-w-przypadku-odeslania-zakupionego-przedmiotu-na-koszt-sprzedawcy/ 

Zobacz również

  • Office workplace with laptop and on wood tableZawieranie umowy drogą telefoniczną lub mailową
    W dobie Internetu, w której żyjemy, coraz częściej mamy do czynienia z umowami zawieranymi na odległość. I choć najczęściej takie umowy kojarzymy z zakupami zrobionymi w sklepie internetowym, to należy pamiętać, że do tego typu umów zaliczymy także np. umowy zawarte drogą telefoniczną lub mailową. Jest to kwestia niezwykle istotna zarówno z punktu …
  • dane przedsiębiorcówPrzetwarzanie danych przedsiębiorców ujawnionych w CEID…
    W ostatnich latach regulacje dotyczące danych osobowych przedsiębiorców ulegały znaczącym zmianom. Początkowo do tych danych nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, następnie, od 2012 r. w odniesieniu do danych przedsiębiorców ustawę tę stosowano w całości. Od 19 maja 2016 r., w wyniku wejścia …
  • Shopping cart on laptop. 3d rendering.Umowa zawarta na odległość i umowa zawarta poza lokalem…
    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. reguluje między innymi obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Te dwa sposoby zawarcia umowy wymagają zapewnienia konsumentowi wyjątkowej ochrony. Nie ma on bowiem na przykład możliwości zapoznania się ze …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz