freight-17666_1280

Prawo odstąpienia od umowy a koszty wysyłki

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni. W związku z istnieniem tego prawa, na przedsiębiorcach spoczywają obowiązki informacyjne. Przyjmuje się, że konsument nie zawsze musi mieć świadomość tego, jakie prawa mu przysługują. Wtedy to przedsiębiorca, jako strona profesjonalna, jest zobowiązany do poinformowania konsumentów o uprawnieniach wynikających z przepisów prawa.

Rozpatrując kwestie związane z kosztami wysyłki przy odstąpieniu od umowy, niedopełnienie obowiązku informacyjnego będzie w tym wypadku wiązało się z dodatkowymi kosztami, leżącymi po stronie przedsiębiorcy.

Koszty dla nierzetelnego przedsiębiorcy

Zasadniczo, koszty związane z odesłaniem zwracanych produktów ponosi konsument. Wynika to z art. 34, ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Sytuacja zmienia się, jeżeli sprzedawca przed zawarciem umowy nie poinformował kupującego o tym obowiązku. W takim przypadku to przedsiębiorca będzie zobowiązany do poniesienia tych kosztów. Ten stan prawny doskonale obrazuje jak ważną rolę spełnia profesjonalny regulamin, zawierający wszystkie niezbędne postanowienia.


 

Koszty na barkach konsumenta

W przypadku należytego spełnienia obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, odstępując od umowy poniesie on trzy rodzaje kosztów.

Pierwszy z nich, to tzw. bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, o którym wspomniano już powyżej. Obejmuje on koszt przesłania zwracanych przedmiotów od kupującego do sprzedawcy.

Drugim kosztem, często nie do końca poprawnie rozumianym przez sprzedawców, jest różnica między wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia rzeczy, a najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia. Okoliczność ta wynika z art. 33 wspomnianej wyżej ustawy.

Dla zobrazowania przyjmijmy, że sprzedawca oferuje dwie opcje dostarczenia sprzedanych towarów: wysyłkę tradycyjną w cenie 10 zł oraz przesyłkę priorytetową w cenie 15 zł. Jeżeli konsument przy zakupie wybrał tę drugą możliwość, w przypadku odstąpienia przez niego od umowy, poniesie on koszt równy różnicy między kosztem wybranej przez niego opcji (15 zł) a najtańszym oferowanym przez przedsiębiorcę sposobem dostarczenia (10 zł), a więc 5 zł. Sprzedawca zwróci mu więc tylko 10 zł. Rozpatrując to który z oferowanych sposobów dostarczenia jest najtańszy, nie należy uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż co do zasady nie stanowi on sposobu dostarczenia towaru.

Trzecia kategoria kosztów ponoszonych przez konsumenta przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy to wartość usługi zrealizowanej. Wystąpi ona wówczas, gdy wykonywanie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a konsument wyraził na to zgodę, która została utrwalona. Podstawą prawną takiego stanu rzeczy jest art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

Klauzule niedozwolone

Poniżej podajemy przykłady niedozwolonych zapisów umownych, związanych z kalkulowaniem kosztów przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przez konsumentów.                                                                                                                                    

"W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.” (poz. wpisu 5013)

„W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w zryczałtowanej wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.” (poz. wpisu: 6085)

„W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Dystrybutora kwota, pomniejszona o koszty wysyłki, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez (…) towaru.” (poz. wpisu: 6164)

Co zrobić w przypadku, gdy konsument odeśle zamówione produkty na koszt sprzedawcy, np. za pobraniem?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/potracenie-wierzytelnosci-w-przypadku-odeslania-zakupionego-przedmiotu-na-koszt-sprzedawcy/ 

Zobacz również

  • 5-2-410x25010 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez…
    Na podstawie doświadczeń z pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie …
  • 8-2Decyzje administracyjne bez numeru PESEL – wytyczne org…
    Organy administracji publicznej, zajmujące się wydawaniem decyzji administracyjnych muszą postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Z dotychczasowej praktyki wynika, iż organy administracji publicznej, wydając decyzje administracyjne przetwarzały różne …
  • znak firmowyDlaczego warto zastrzec znak towarowy
    Czy rozważałeś już zastrzeżenie swojego znaku towarowego? Zadbanie o bezpieczeństwo marki, którą się posługujesz stanowi bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej. Proces rejestracji znaku towarowego może wydawać się skomplikowany i kosztowny. Mimo wszystko warto rozważyć jego przeprowadzenie, gdyż posiadanie prawa do zastrzeżonego …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz