Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis e-Regulaminy.pl

Wszystkich Użytkowników zachęcamy do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis e-Regulaminy.pl Jego postanowienia stanowią wzorzec umowny, stosowany w umowach zawieranych za pośrednictwem serwisu. W przypadku braku akceptacji jego postanowień, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków świadczenia usług. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się z jego postanowieniami. W przypadku wątpliwości w przedmiocie obowiązków wynikających z postanowień regulaminu, zachęcamy do kontaktu.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1.Pojęcia użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane w jego załączniku nr 3.
1.2.Usługodawca udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin pod adresem URL we-regulaminy.pl/e-regulamin-serwisu.
1.3.Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób ustanowiony w Regulaminie i zgodny z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem.
1.4.Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, określający postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
1.5.Zawartość Serwisu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, a zaproszeniem do składania ofert lub podjęcia negocjacji.
1.6.W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, wchodzą jego postanowienia.
1.7.Potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
1.8.Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 1.6 i 1.7 stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
1.9.Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
1.10.W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, posiadającym poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
1.11.W celu korzystania z Serwisu zaleca się włączenie obsługi plików cookies. Jej wyłączenie może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z części Usług lub funkcjonalności.
1.12.Do korzystania z Usług świadczonych przy użyciu poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, wymagane jest posiadanie odpowiednio aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.
1.13.Do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
1.14.Do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w formacie DOC wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania lub edycji plików DOC.
1.15.Do korzystania z Usług świadczonych przy zastosowaniu kodu HTML przeznaczonego do zamieszczenia w kodzie źródłowym strony internetowej, wymagane jest posiadanie dostępu do niego.
1.16.Do korzystania z funkcjonalności powiązanych z portalami społecznościowymi, wymagane jest posiadanie kont w tych portalach.

 

2. USŁUGI DLA KONSUMENTÓW
2.1.Rozpoczęcie korzystania z Usługi „Korzystanie” następuje poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub kliknięcie hiperłącza zawierającego jego adres URL. Korzystanie z Usługi „Korzystanie” nie wymaga logowania.
2.2.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę „Korzystanie”, której przedmiot stanowi udostępnienie niżej wymienionych funkcjonalności Serwisu:
2.2.1.dostęp do treści i artykułów opublikowanych w Serwisie,
2.2.2.dostęp do Komentarzy dotyczących artykułów opublikowanych w Serwisie,
2.2.3.dodawanie Komentarzy do artykułów przez Użytkowników, przy użyciu formularza dodania Komentarzy,
2.2.4.polubienie, udostępnienie lub polecenie artykułów przy użyciu należących do Użytkownika kont na zewnętrznych portalach społecznościowych,
2.2.5.polubienie lub udostępnienie przez Użytkownika profili Usługodawcy na zewnętrznych portalach społecznościowych,
2.2.6.możliwość skontaktowania się z Usługodawcą w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, przy użyciu Formularza kontaktowego,
2.2.7.możliwość zapisania się do otrzymywania na adres poczty elektronicznej Biuletynu, tj. wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę,
2.2.8.Zgłoszenie naruszenia przez Przedsiębiorcę Warunków Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa.
2.3.Korzystanie z funkcjonalności Usługi „Korzystanie” następuje przy użyciu właściwych pól ich aktywacji, zamieszczonych w obszarze Serwisu.
2.4.Użytkownicy upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści udostępnionych w Serwisie wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji: zapis techniką cyfrową, wyświetlenie na ekranie monitora.

 

3. KONTO PRZEDSIĘBIORCY W SERWISIE
3.1.Rejestracja Konta jest bezpłatna i dostępna wyłącznie dla Przedsiębiorców.
3.2.Warunkiem dokonania Rejestracji jest złożenie przez Przedsiębiorcę zapytania ofertowego w trybie określonym w pkt 2.8 Regulaminu oraz wprowadzenie danych kontaktowych, hasła i adresu URL autoryzowanej domeny.
3.3.Dane wprowadzone przy Rejestracji są wiążące dla potrzeb świadczenia Usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. Zmiana danych jest możliwa w każdym czasie i następuje w sposób określony w instrukcji zamieszczonej w obszarze Konta.
3.4.Warunkiem Rejestracji jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
3.5.Poprzez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, Przedsiębiorca w szczególności oświadcza, że:
3.5.1.spełnia warunki określone w definicji Przedsiębiorcy i działa w granicach uprawnionego umocowania do zawierania umów,
3.5.2.wprowadzone przez niego dane są prawdziwe, aktualne i dotyczą jego osoby lub podmiotu reprezentowanego w granicach uprawnionego umocowania,
3.5.3. wprowadzony przez niego adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego są właściwe dla potrzeb otrzymywania istotnych informacji o świadczonych Usługach, a dostęp do nich posiadają wyłącznie osoby     uprawnione do składania oświadczeń woli w ramach reprezentacji Przedsiębiorcy,
3.5.4.wyraża zgodę na świadczenie Usług na warunkach ustanowionych w Regulaminie.
3.6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia i weryfikacji dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wprowadzonych przez Przedsiębiorcę.
3.7.Rejestracja Konta następuje na czas nieokreślony w chwili utworzenia i udostępnienia Konta przez Usługodawcę.
3.8.Po dokonaniu Rejestracji, Przedsiębiorca zostaje zalogowany do Konta.
3.9.W przypadku utraty hasła, Przedsiębiorca może ustanowić je na nowo, przy użyciu funkcjonalności przypomnienia hasła.
3.10.Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
3.10.1.zabezpieczenia danych dostępowych do Konta przed nieuprawnionym dostępem,
3.10.2.niezwłocznej aktualizacji zamieszczonych danych w przypadku ich dezaktualizacji,
3.10.3.wylogowywania się z Konta przed zakończeniem korzystania z Serwisu.
3.11.Korzystanie z Serwisu po zalogowaniu do Konta jest dopuszczalne wyłącznie przez Przedsiębiorcę uprawnionego do korzystania z tego Konta.
3.12.W obszarze Konta Usługodawca udostępnia Przedsiębiorcy dokumenty będące wytworem świadczonych Usług, faktury VAT, a także inne istotne informacje lub dokumenty..
3.13.Zawartość Konta może zostać usunięta w przypadku usunięcia Konta lub w następstwie zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. W takich przypadkach, Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania jakiejkolwiek zawartości Konta.

 

4. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
4.1.Zamówienia na Usługi można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4.2.Do składania zamówień służy funkcjonalność dodawania Usług do Koszyka.
4.3.Po skompletowaniu listy zamówionych Usług, w obszarze Koszyka Przedsiębiorca przechodzi do realizacji zamówienia.
4.4.W trakcie realizacji zamówienia, Przedsiębiorca jest zobowiązany wprowadzić informacje w obowiązkowych polach formularza składania zamówienia, w szczególności pole “Autoryzowana domena”, służące do zamieszczenia domeny URL w stosunku do której realizowane będą zamawiane Usługi.
4.5.W trakcie realizacji zamówienia, Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać wyboru sposobu płatności.
4.6.W trakcie realizacji zamówienia, Przedsiębiorca może wprowadzić Kod Rabatowy w obszarze właściwego pola formularza.
4.7.Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, z uwzględnieniem ewentualnego rabatu w przypadku zastosowania Kodu Rabatowego.
4.8.Złożenie zamówienia następuje poprzez użycie pola “Zamawiam i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Przedsiębiorcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług skompletowanych w zamówieniu.
4.9.Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
4.10.Potwierdzenie albo odmowa przyjęcia do realizacji zamówienia Przedsiębiorcy, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, następuje poprzez potwierdzenie albo odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłane pod adres e-mail użyty przy składaniu zamówienia.

 

5. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – PŁATNOŚCI
5.1.Wartość płatności z tytułu Usług jest ustalana na podstawie cen, zamieszczonych w obszarze Serwisu i Konta w chwili zamówienia Usługi.
5.2.Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami netto podanymi w polskich złotych i nie uwzględniają wartości podatku VAT.
5.3.Ceny widoczne w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem, są cenami brutto podanymi w polskich złotych i uwzględniają wartość podatku VAT oraz wartość rabatu, wynikającego z ewentualnego użycia Kodu Rabatowego.
5.4.Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu Usług:
5.4.1.przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
5.4.2.przy użyciu zewnętrznego systemu płatności, obsługiwanego przez Transferuj.pl.
5.5.Termin płatności należności przypada na chwilę wykonania Usługi.
5.6.Płatności uiszczone przy użyciu zewnętrznego systemu płatności stanowią zaliczki na poczet wykonania Usługi.
5.7.W przypadku odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia Przedsiębiorcy, Usługodawca dokona niezwłocznego zwrotu płatności na rachunek bankowy Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 3 dni od daty odmowy.
5.8.Faktura VAT z tytułu Usługi jest udostępniana w formie elektronicznej w obszarze Konta lub przesyłana w wiadomości e-mail, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę.

 

6. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CZĘŚĆ OGÓLNA
6.1.Szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia Usług zamieszczone są w obszarze Kart Usług i zawierają:
6.1.1.ceny z tytułu świadczenia Usług,
6.1.2.terminy realizacji Usług, wyrażone w dniach roboczych,
6.1.3.sposoby realizacji Usług, wskazujące w szczególności formaty plików,zawierających dokumentację sporządzoną w ramach Usługi,
6.1.4.inne informacje na temat warunków świadczenia danej Usługi.
6.2.Usługodawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w ogólności albo z z zastrzeżeniem możliwości jego przyjęcia na podstawie ponownej i indywidualnej wyceny.
6.3.Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji Serwisu może nastąpić w szczególności w stosunku do zamówień obejmujących:
6.3.1.Usługi „Indywidualny e-Regulamin” lub „Kompleksowy audyt prawny”, w przypadku, gdy: Przedsiębiorca za pośrednictwem witryny internetowej dla której świadczona ma być Usługa, świadczy więcej niż 6 usług elektronicznych lub usługi te są realizowane na zasadzie umów, których stronami są co najmniej trzy podmioty,
6.3.2.Usługi “Indywidualna polityka bezpieczeństwa” w przypadku, gdy Przedsiębiorca przetwarza więcej niż 6 zbiorów danych,
6.3.3.Usługi “Zgłoszenie zbiorów danych w rejestrze GIODO” w przypadku, gdy Przedsiębiorca przetwarza więcej niż 3 zbiory danych.
6.4.Sporządzając opinię lub referencję na rzecz Usługodawcy, Przedsiębiorca wyraża zgodę na zamieszczenie sporządzonej opinii lub referencji, a także nazwy jego firmy oraz używanego znaku towarowego, w obszarze strony internetowej należącej do Usługodawcy, w celach informacyjnych co do publicznego potwierdzenia realizacji Usługi na rzecz Przedsiębiorcy oraz oceny jej jakości.
6.5.Składając zamówienie, Przedsiębiorca Przedsiębiorca wyraża zgodę na zamieszczenie nazwy jego firmy oraz używanego znaku towarowego, w obszarze strony internetowej należącej do Usługodawcy, w celach informacyjnych co do publicznego potwierdzenia realizacji Usługi na rzecz Przedsiębiorcy.
6.6.Przedsiębiorcy w każdym czasie przysługuje prawo żądania zaprzestania publikacji informacji o których stanowią powyższe postanowienia. W braku odmiennych uprzednich ustaleń, Przedsiębiorcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania przez Usługodawcę opinii, referencji, logo lub nazwy firmy o których stanowią powyższe postanowienia.
6.7.Wykonanie Usług dotyczących sporządzenia dokumentacji, realizowane jest za pośrednictwem Konta w Serwisie, w obszarze którego dokumenty są wydawane.
6.8.Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są projektowane, wytwarzane ani przeznaczone do użytku w następujących obszarach działalności: sprzedaż rzeczy o wartości przewyższającej trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bankowość, ubezpieczenia, usługi kredytowe, działalność maklerska, usługi medyczne.

 

7. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – WZORCE DOKUMENTÓW
7.1.Realizacja Usług “Wzór e-Regulaminu”, “Wzór polityki prywatności i plików cookies”, “Wzór polityki bezpieczeństwa” następuje po złożeniu zamówienia i spełnieniu warunków płatności.
7.2.Przedmiotem Usługi jest udostępnienie wzoru dokumentacji wraz z instrukcją jej uzupełnienia, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w obszarze Karty Usługi.
7.3.Dokumentacja objęta Usługą wymaga samodzielnego uzupełnienia i dostosowania do przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności.
7.4.Wydanie przedmiotu świadczenia w ramach Usługi następuje w obszarze Konta, gdzie dokumentacja jest dostępna do pobrania.

 

8. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – INDYWIDUALNE DOKUMENTY
8.1.Rozpoczęcie realizacji Usługi „Indywidualny e-Regulamin”, „Indywidualna polityka prywatności i plików cookies” oraz „Indywidualna polityka bezpieczeństwa” następuje po wypełnieniu i przesłaniu przez Przedsiębiorcę właściwego Formularza Specyfikacji, przy użyciu kompletnych i prawdziwych danych.
8.2.Wypełnienie Formularza Specyfikacji polega w szczególności na podaniu w nim m.in. firmy, danych kontaktowych i rejestrowych Przedsiębiorcy oraz adresu URL witryny w stosunku do której Usługa ma być świadczona.
8.3.Formularze Specyfikacji o którym stanowią powyższe postanowienia są dostępne w obszarze Konta, z wyłączeniem Formularza Specyfikacji dla Usługi “Indywidualna polityka bezpieczeństwa”, przesyłanego przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
8.4.Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o usługach elektronicznych, których świadczenie planuje rozpocząć, w przypadku gdy funkcjonalności dotyczące tych usług nie znajdują się na stronie internetowej, w stosunku do której świadczona jest Usługa.
8.5.Zatajenie, nieudzielenie, udzielenie niepełnych lub błędnych informacji w obszarze Formularzy Specyfikacji przez Przedsiębiorcę, może skutkować ich pominięciem i niewykazaniem w dokumentacji stanowiącej przedmiot Usługi.
8.6.Dokumentacja objęta Usługą jest zgodna ze specyfikacją zamieszczoną w obszarze Karty Usługi.
8.7.Wydanie przedmiotu świadczenia w ramach Usługi następuje w obszarze Konta, gdzie dokumentacja jest dostępna do pobrania lub Publikacji w przypadkach wskazanych w postanowieniach odrębnych.

 

9. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – MONITORING
9.1.Przedmiot Usługi “Monitoring” dla dokumentów objętych Usługami “Indywidualny e-Regulamin” oraz “Indywidualna polityka prywatności i plików cookies” stanowi po stronie Usługodawcy:
9.1.1.bieżąca weryfikacja zgodności dokumentu objętego Monitoringiem z obowiązującymi przepisami prawa,
9.1.2.bieżąca weryfikacja niewystępowania w dokumencie objętym Monitoringiem klauzul niedozwolonych, opublikowanych we właściwym rejestrze przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następująca nie rzadziej niż raz w miesiącu,
9.1.3.opublikowanie dokumentu objętego Monitoringiem pod użytym przez Przedsiębiorcę adresem URL strony internetowej której dokument dotyczy, pod warunkiem zamieszczenia przez niego kodu HTML w obszarze kodu źródłowego danej podstrony,
9.1.4.dostosowanie dokumentu objętego Monitoringiem do stanu zgodności z obowiązującym prawem, w przypadku negatywnego wyniku badania o którym stanowią powyższe punkty,
9.1.5.publikacja znowelizowanego dokumentu objętego Monitoringiem pod użytym przez Przedsiębiorcę adresem URL strony internetowej której dokument dotyczy, pod warunkiem zamieszczenia przez niego kodu HTML w obszarze kodu źródłowego danej podstrony oraz pod warunkiem potwierdzenia rozpoczęcia procedury Publikacji.

9.2.Procedura Publikacji rozpoczyna się na żądanie Przedsiębiorcy, wyrażone jej uruchomieniem w obszarze Konta. Procedura Publikacji ulega zakończeniu po 72 godzinach od jej rozpoczęcia.
9.3.Efektem procedury Publikacji jest zamieszczenie nowej wersji dokumentu oraz archiwizacja jego poprzedniej i uchylonej wersji w obszarze podstrony docelowej Przedsiębiorcy, pod warunkiem zamieszczenia w jej obszarze Kodu HTML.
9.4.Dokumenty archiwalne są dostępne do pobrania w obszarze Konta.
9.5.Przedmiot Usługi “Monitoring” dla dokumentów objętych Usługami “Wzór e-Regulaminu oraz “Wzór e-Regulaminu” stanowi po stronie Usługodawcy:
9.5.1.bieżąca weryfikacja zgodności dokumentu objętego Monitoringiem z obowiązującymi przepisami prawa,
9.5.2.bieżąca weryfikacja niewystępowania w dokumencie objętym Monitoringiem klauzul niedozwolonych, opublikowanych we właściwym rejestrze przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następująca nie rzadziej niż raz w miesiącu,
9.5.3.dostosowanie dokumentu objętego Monitoringiem do stanu zgodności z obowiązującym prawem, w przypadku negatywnego wyniku badania o którym stanowią powyższe punkty,
9.5.4.zamieszczenie znowelizowanego dokumentu objętego Monitoringiem w obszarze Konta.
9.6.Przedmiot Usługi “Monitoring” dla pozostałych dokumentów stanowi po stronie Usługodawcy:
9.6.1.bieżąca weryfikacja zgodności dokumentu objętego Monitoringiem z obowiązującymi przepisami prawa,
9.6.2.dostosowanie dokumentu objętego Monitoringiem do stanu zgodności z obowiązującym prawem, w przypadku negatywnego wyniku badania o którym stanowi punkt powyższy,
9.6.3.zamieszczenie znowelizowanego dokumentu objętego Monitoringiem w obszarze Konta.
9.7.Usługa “Monitoring” jest świadczona przez okres jednego roku. Przedłużenie Usługi następuje na podstawie odrębnego zamówienia Przedsiębiorcy.

 

10. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – AUDYTY PRAWNE
10.1.Rozpoczęcie realizacji Usługi „Kompleksowy audyt prawny” następuje po wypełnieniu i przesłaniu przez Przedsiębiorcę właściwego Formularza Specyfikacji, przy użyciu kompletnych i prawdziwych danych.
10.2.Formularz Specyfikacji o którym stanowi powyższe postanowienie jest dostępny w obszarze Konta.
10.3.Usługa „Kompleksowy audyt prawny” realizowana jest w oparciu o stan faktyczny, w jakim przedmiot Audytu znajduje się w chwili przeprowadzania Audytu przez Usługodawcę.
10.4.Brak możliwości wglądu przez Usługodawcę do poszczególnych funkcjonalności, dokumentacji, rozwiązań przedmiotu Audytu, skutkuje ich pominięciem w przeprowadzanym badaniu.
10.5.Efekt Usługi stanowi raport z Audytu, zawierający Zalecenia dotyczące doprowadzenia przedmiotu Audytu do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
10.6.Zatajenie, nieudzielenie, udzielenie niepełnych lub błędnych informacji w obszarze Formularza Specyfikacji przez Przedsiębiorcę, może skutkować ich pominięciem i niewykazaniem w dokumentacji stanowiącej przedmiot Usługi.

 

11. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZGŁOSZENIE GIODO
11.1.Rozpoczęcie realizacji Usługi „Zgłoszenie zbiorów danych w rejestrze GIODO” następuje po wypełnieniu i przesłaniu przez Przedsiębiorcę właściwego Formularza Specyfikacji, przy użyciu kompletnych i prawdziwych danych.
11.2.Wypełnienie Formularza Specyfikacji polega w szczególności na podaniu w nim m.in. firmy, danych kontaktowych i rejestrowych.
11.3.Formularz Specyfikacji o którym stanowi powyższe postanowienie jest przesyłany przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
11.4.Przedmiot Usługi stanowi sporządzenie przez Usługodawcę wniosku o zgłoszenie zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
11.5.Sporządzony wniosek zostanie złożony przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Poczty Polskiej, osobiście lub elektronicznie.
11.6.Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ostateczny rezultat postępowania w postaci rejestracji zgłoszonego zbioru danych uzależniony jest od decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z tej przyczyny, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków dokonania lub braku dokonania rejestracji zgłoszonego zbioru danych.
11.7.Zatajenie, nieudzielenie, udzielenie niepełnych lub błędnych informacji w obszarze Formularzy Specyfikacji przez Przedsiębiorcę, może skutkować ich pominięciem i niewykazaniem w dokumentacji stanowiącej przedmiot Usługi.

 

12. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – E-LEARNINGI
12.1.Rozpoczęcie realizacji Usługi “E-learning” następuje po złożeniu zamówienia i spełnieniu warunków płatności.
12.2.Przedmiotem Usługi jest udostępnienie kursu e-learningowego w obszarze Konta na czas oznaczony, wynoszący 12 miesięcy.
12.3.Przedmiot i zakres kursu objętego Usługą jest zgodny ze specyfikacją zamieszczoną w obszarze Karty Usługi.

 

13. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZAPYTANIA OFERTOWE
13.1.Usługi świadczone na podstawie indywidualnych zapytań ofertowych są świadczone zgodnie z umową zawartą w formie pisemnej.
13.2.Z zastrzeżeniem postanowień zawartej umowy, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

14. KOMENTARZE
14.1.Zamieszczając Komentarze w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do postępowania z poszanowaniem postanowień Regulaminu, praw i dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa, a nadto udziela Usługodawcy Licencji Użytkownika na ich wykorzystanie.
14.2.Zamieszczając Komentarz w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że sformułował go osobiście.
14.3.Komentarze zamieszczane w Serwisie powinny być wolne od błędów ortograficznych oraz sformułowane zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.
14.4.Zabrania się zamieszczania Komentarzy naruszających obowiązujące prawo, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie, a także o cechach reklamy lub marketingu szeptanego.
14.5.Poprzez zamieszczenie Komentarza, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji z prawem udzielania sublicencji do jej wykorzystania, co do treści Komentarza. Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, obrotu, najmu, dzierżawy, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlania, nadawania, odtwarzania, włączenia do zbioru danych Usługodawcy, w tym Serwisu i powszechnego udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych. Licencja obejmuje prawo wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy Usługodawcy oraz oznaczania ich jako pochodzących z Serwisu.

 

15. REKLAMACJE
15.1.Reklamacje mogą być składane z tytułu wadliwości wykonanej Usługi.
15.2.Po otrzymaniu reklamacji prześle potwierdzenie jej otrzymania pod adres e-mail zamieszczony treści reklamacji, pod warunkiem jego zamieszczenia.
15.3.Odpowiedź Usługodawcy w przedmiocie rozpoznania reklamacji jest wysyłana pod adres e-mail lub adres korespondencyjny użyty w reklamacji
15.4.Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu dotyczącego reklamacji, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej odr, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
15.5.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, a także przez skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

 

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
16.1.Konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
16.2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
16.3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
16.4.Konsumenci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na podstronie Serwisu pod adresem URL e-regulaminy.pl/e-regulamin-serwisu jednak nie jest to obowiązkowe.
16.5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsumenci wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
16.6.Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny, w stosunku do Przedsiębiorców nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy.

 

17. REZYGNACJA Z USŁUG
17.1.Zakończenie korzystania z Usługi „Korzystanie” następuje poprzez opuszczenie Serwisu.
17.2.Do Usług innych niż „Korzystanie” stosuje się następujące postanowienia.
17.3.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi przez Przedsiębiorcę następuje poprzez przesłanie wypełnionego formularza wypowiedzenia umowy, pod adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca udostępnia wzór formularza wypowiedzenia umowy w obszarze Konta.
17.4.Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę następuje pisemnie lub w wiadomości e-mail przesłanej pod adres e-mail użyty przy Rejestracji, w chwili nadania pisma lub wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.

 

18. TREŚCI ZABRONIONE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
18.1.Za naruszenie postanowień Regulaminu uznaje się w szczególności:
18.1.1.wprowadzanie nieprawdziwych danych w obszarze Konta,
18.1.2.korzystanie z Konta przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, w szczególności nie będące Przedsiębiorcami,
18.1.3.ujawnienie osobom trzecim kodu HTML, dostarczonego przez Usługodawcę w celu Publikacji dokumentu,
18.1.4.wykorzystywanie treści i danych zamieszczonych w Serwisie lub jego funkcjonalności w celach innych niż ustanowione w Regulaminie,
18.1.5.umieszczanie w Serwisie oprogramowania lub innych narzędzi informatycznych oraz generowanie zapytań za pośrednictwem złośliwego oprogramowania.
18.1.6.zamieszczanie Komentarzy naruszających obowiązujące prawo, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie, a także o cechach reklamy lub marketingu szeptanego.
18.2.W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do:
18.2.1.upomnienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
18.2.2.wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu przez Użytkownika oraz do Konta przez Przedsiębiorcę, a także wszelkich użytkowników adresów e-mail, adresów IP lub urządzeń, które zostały użyte przy naruszeniu,
18.2.3.moderacji lub usunięcia z zasobów Serwisu Kont lub Komentarzy zamieszczonych w Serwisie,
18.2.4.zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.
18.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Przedsiębiorców dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z niedostosowania się przez Przedsiębiorców do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu oraz z przerw w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych siłą wyższą, w stosunku do Przedsiębiorców.
18.4.Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorców jest ograniczona do trzykrotności wartości uiszczonej należności oraz wyłączona w zakresie utraconych lub spodziewanych korzyści.
18.5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących spowodować utrudnienia lub uniemożliwiać Przedsiębiorcom korzystanie z Usług.

 

19 PRZETWARZANIE DANYCH
19.1.Administratorem zebranych danych jest Usługodawca.
19.2.Zasady polityki prywatności i plików “cookies” Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, znajdującym się pod adresem URL e-regulaminy.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20.1.Treści będące utworami i zamieszczone na stronie Serwisu, w tym jego logo, nazwa i projekt graficzny, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego Usługodawcy albo innego uprawnionego podmiotu.
20.2.Korzystając z Serwisu Przedsiębiorca obowiązany jest w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem. Brak jego akceptacji obliguje Przedsiębiorcę do natychmiastowego opuszczenia Serwisu. Usługodawca umożliwia Przedsiębiorcom skontaktowanie się z nim w celu zawarcia umowy na warunkach innych, niż ustanowione w Regulaminie.
20.3.Usługodawca zastrzega sobie możliwość udzielania rabatów od cen Usług, w szczególności w przypadku posiadania przez Przedsiębiorcę Kodu rabatowego.
20.4.Wyłącza się prawo żądania przez Przedsiębiorcę umniejszania należności umownej za świadczenie niespełnione w całości lub części wskutek działań Przedsiębiorcy.
20.5.Dla obowiązujących w dacie wejścia w życie niniejszego Regulaminu Certyfikatów i monitoringu dokumentacji, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
20.6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednak ze skutkiem tylko wobec umów zawartych po dacie jego zmiany, z zastrzeżeniem pkt 14.6. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej wersji w Serwisie.
20.7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu ze skutkiem wobec umów zawartych przed jego zmianą wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. zmiany prawa obowiązującego w stosunku do Usług lub funkcjonalności Serwisu. O takich zmianach w Regulaminie Usługodawca zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników wiadomością e-mail przesłaną pod adres e-mail użyty przy Rejestracji, z zachowaniem 14-to dniowego okresu wypowiedzenia. Zmieniony Regulamin wiąże Przedsiębiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384¹ ustawy Kodeks cywilny, to jest Przedsiębiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od daty wprowadzenia powiadomienia do systemu teleinformatycznego przez Usługodawcę.
20.8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
20.9.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
20.10.W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się niewykonalne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia będą wciąż obowiązujące.
20.11.Miejscem wykonania umowy jest miasto Bydgoszcz. Właściwym dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
20.12.Uprawnienia Przedsiębiorców wynikające z umowy są niezbywalne, z wyłączeniem przypadków zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
20.13.Usługodawca zastrzega na swoją rzecz prawo do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z umów zawartych na podstawie Regulaminu.
20.14.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warunki licencyjne

Zał. nr 1 - Warunki licencji udzielanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu internetowego e-Regulaminy.pl

Niniejsze warunki licencji stanowią integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy e-Regulaminy.pl Wszystkich Przedsiębiorców zachęcamy do zapoznania się z warunkami licencji udzielanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu. Ich postanowienia stanowią wzorzec umowny, stosowany w umowach zawieranych za pośrednictwem serwisu. W przypadku braku akceptacji jego postanowień, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków licencyjnych. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się z jego postanowieniami, w tym z niniejszymi postanowieniami warunków licencji. W przypadku wątpliwości w przedmiocie obowiązków wynikających z warunków licencyjnych, zachęcamy do kontaktu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE O WARUNKACH LICENCYJNYCH
1.1.Niniejsze warunki licencyjne dotyczą wszystkich utworów wytworzonych przez Usługodawcę, na które zostaje udzielona Licencja lub które zostają udostępnione, włączając w to również powiązane utwory, np. o charakterze instruktażowym.
1.2.Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że utwory podlegają określonym ograniczeniom, takim jak wymogi techniczne lub cel użytkowania.
1.3.Przedsiębiorca nie może używać utworów wytworzonych przez Usługodawcę wbrew niniejszym warunkom licencyjnym oraz postanowieniom Regulaminu.
1.4. Przedsiębiorca nie może:
1.4.1.wypożyczać, dzierżawić, odsprzedawać ani dystrybuować utworów wytworzonych przez Usługodawcę ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie,
1.4.2.usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworu,
1.4.3.wkomponowywać utworu graficznego w logo lub inny znak towarowy,
1.4.4.wykorzystywać utworu w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne, w szczególności na stronach internetowych o charakterze pornograficznym, reklamowym w stosunku do agencji lub usług towarzyskich, czy zniesławiającym.
1.5.Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Przedsiębiorcy udziela się Licencji na utwory wytworzone przez Usługodawcę z zachowaniem poniższych warunków.

2. WZORY DOKUMENTÓW
2.1.Przedsiębiorcy udziela się odpłatnej, niewyłącznej Licencji w przedmiocie posługiwania się zamówionymi wzorami dokumentów udostępnionymi w Koncie lub przesłanymi drogą elektroniczną.
2.2.Licencja obejmuje prawo modyfikacji, utrwalania, zwielokrotniania techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej, publicznego udostępniania i wyświetlania w obszarze strony internetowej zamieszczonej pod adresem URL podanym przez Przedsiębiorcę w trakcie składania zamówienia.
2.3.Udzielona Licencja jest nieograniczona czasowo.

3. DOKUMENTY SPORZĄDZANE INDYWIDUALNIE
3.1.Przedsiębiorcy udziela się odpłatnej, wyłącznej Licencji w przedmiocie posługiwania się zamówionymi dokumentami indywidualnymi, udostępnionymi w Koncie lub przesłanymi drogą elektroniczną.
3.2.Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej, publicznego udostępniania i wyświetlania w obszarze strony internetowej zamieszczonej pod adresem URL podanym przez Przedsiębiorcę w trakcie składania zamówienia.
3.3. dzielona Licencja jest nieograniczona czasowo.

4. UTWORY GRAFICZNE - SYSTEM CERTYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA
4.1.Przedsiębiorcy udziela się odpłatnej i niewyłącznej Licencji w przedmiocie posługiwania się przyznanym Certyfikatem oraz powiązanymi z nim grafikami i logotypami udostępnionymi w Koncie lub przesłanymi drogą elektroniczną.
4.2.Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Przedsiębiorcę, wyświetlania, nadawania, odtwarzania i powszechnego udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych.
4.3.Licencja obejmuje prawo wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy Przedsiębiorcy.
4.4.Udzielona Licencja jest ograniczona czasowo w zakresie ustanowionym w Regulaminie.

Regulamin Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

Zał. nr 2 - Regulamin Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

Niniejszy Regulamin Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy e-Regulaminy.pl Wszystkich Przedsiębiorców zachęcamy do zapoznania się jego postanowieniami. Stanowią one wzorzec umowny, stosowany w umowach zawieranych za pośrednictwem serwisu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się z jego postanowieniami, w tym z niniejszymi postanowieniami Regulaminu Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości w przedmiocie Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa, zachęcamy do kontaktu.

1. ZNACZENIE CERTYFIKATÓW BEZPIECZEŃSTWA
1.1.Certyfikat Bezpieczny Regulamin – poświadcza zgodność dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego oraz jego bieżącą aktualność, wynikającą z cyklicznej weryfikacji legalności dokonywanej przez profesjonalny podmiot, świadczący usługi prawne.
1.2.Certyfikat Atest Konsumenta – poświadcza bezpieczeństwo prawne Sklepu lub Serwisu Przedsiębiorcy, realizowane w szczególności poprzez:
1.2.1.posługiwanie się przez Przedsiębiorcę regulaminem Sklepu lub Serwisu Przedsiębiorcy, pozostającym w bieżącej zgodności z obowiązującymi przepisami,
1.2.2.precyzyjne informowanie m. in. o warunkach zawierania umów oraz rezygnacji z nich w treści regulaminu Sklepu lub Serwisu Przedsiębiorcy,
1.2.3.spełnienie obowiązków informacyjnych w stosunku do Konsumentów przy zachowaniu najwyższych standardów kompletności oraz przystępności,
1.2.4.podleganie stałemu monitoringowi wykwalifikowanego podmiotu przeprowadzającego weryfikację poszanowania praw Konsumentów oraz aktualności posiadanej przez Przedsiębiorcę dokumentacji przez cały okres certyfikacji.
1.3.Certyfikat Bezpieczny Konkurs – poświadcza bezpieczeństwo prawne Konkursu, realizowane w szczególności poprzez:
1.3.1.posługiwanie się przez organizatora regulaminem Konkursu pozostającym w bieżącej zgodności z obowiązującymi przepisami,
1.3.2.przekazywanie informacji uczestnikom Konkursu z wysoką dbałością o ich formę, czytelność oraz kompletność,
1.3.3.posiadanie jasnych i zrozumiałych warunków uczestnictwa w Konkursie oraz rezygnacji z udziału zapewnione dzięki profesjonalnemu przygotowaniu prawnemu,
1.3.4.podleganie stałemu monitoringowi wykwalifikowanego podmiotu przeprowadzającego weryfikację poszanowania praw uczestników Konkursu oraz aktualności posiadanej przez organizatora Konkursu dokumentacji przez cały okres certyfikacji.
1.4.Certyfikat Bezpieczny Program – poświadcza bezpieczeństwo prawne Programu partnerskiego lub lojalnościowego, realizowane w szczególności poprzez:
1.4.1.posługiwanie się przez organizatora regulaminem Programu pozostającym w bieżącej zgodności z obowiązującymi przepisami,
1.4.2.przekazywanie informacji uczestnikom Programu z wysoką dbałością o ich formę, czytelność oraz kompletność,
1.4.3.posiadanie jasnych i zrozumiałych warunków uczestnictwa w Programie oraz rezygnacji z udziału zapewnione dzięki profesjonalnemu przygotowaniu prawnemu,
1.4.4.podleganie stałemu monitoringowi wykwalifikowanego podmiotu przeprowadzającego weryfikację poszanowania praw uczestników Programu oraz aktualności posiadanej przez organizatora Programu dokumentacji przez cały okres certyfikacji.
1.5.Certyfikat Bezpieczna Aplikacja – poświadcza bezpieczeństwo prawne Aplikacji mobilnej, realizowane w szczególności poprzez:
1.5.1.posługiwanie się przez administratora Aplikacji mobilnej dokumentacją pozostającą w bieżącej zgodności z obowiązującymi przepisami,
1.5.2.przekazywanie informacji użytkownikom Aplikacji mobilnej z wysoką dbałością o ich formę, czytelność oraz kompletność,
1.5.3.posiadanie jasnych i zrozumiałych warunków korzystania z Aplikacji mobilnej zapewnione dzięki profesjonalnemu przygotowaniu prawnemu,
1.5.4.podleganie stałemu monitoringowi wykwalifikowanego podmiotu przeprowadzającego weryfikację poszanowania praw użytkowników oraz aktualności posiadanej przez administratora Aplikacji mobilnej dokumentacji przez cały okres certyfikacji.
1.6.Certyfikat Bezpieczna Promocja – poświadcza bezpieczeństwo prawne zorganizowanej Promocji, realizowane w szczególności poprzez:
1.6.1.posługiwanie się przez organizatora regulaminem Promocji pozostającym w bieżącej zgodności z obowiązującymi przepisami,
1.6.2.przekazywanie informacji uczestnikom Promocji z wysoką dbałością o ich formę, czytelność oraz kompletność,
1.6.3.posiadanie jasnych i zrozumiałych warunków uczestnictwa w Promocji zapewnione dzięki profesjonalnemu przygotowaniu prawnemu,
1.6.4.podleganie stałemu monitoringowi wykwalifikowanego podmiotu przeprowadzającego weryfikację poszanowania praw uczestników Promocji oraz aktualności posiadanej przez organizatora Konkursu dokumentacji przez cały okres certyfikacji.
1.7.Certyfikat Atest Bezpieczeństwa Danych Osobowych – poświadcza bezpieczeństwo prawne systemu przetwarzania danych osobowych, realizowane w szczególności poprzez:
1.7.1.wdrożenie przez atestowanego usługodawcę kompletnej i profesjonalnie przygotowanej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych
1.7.2.objęcie posiadanej przez Przedsiębiorcę dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych stałym monitoringiem prawnym, zapewniającym jej aktualność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami,
1.7.3.wyróżnianie się na tle innych usługodawców ze względu na stosowane standardy zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych,
1.7.4.realizowanie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych z zachowaniem najwyższych standardów.

2. WARUNKI PRZYZNANIA CERTYFIKATÓW
2.1.Certyfikat Bezpieczny Regulamin – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie weryfikacji zgodności postanowień regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz weryfikacji objęcia regulaminu bieżącą i cykliczną weryfikacją prawną przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.
2.2.Certyfikat Atest Konsumenta – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie jednorazowej weryfikacji wdrożenia Zaleceń wykazanych w raporcie z Audytu prawnego Sklepu lub Serwisu Przedsiębiorcy, sporządzonego przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.
2.3.Certyfikat Bezpieczny Konkurs – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie jednorazowej weryfikacji wdrożenia Zaleceń wykazanych w raporcie z Audytu prawnego Konkursu, sporządzonego przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.
2.4.Certyfikat Bezpieczny Program – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie jednorazowej weryfikacji wdrożenia Zaleceń wykazanych w raporcie z Audytu prawnego programu afiliacyjnego, sporządzonego przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.
2.5.Certyfikat Bezpieczna Aplikacja – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie jednorazowej weryfikacji wdrożenia Zaleceń wykazanych w raporcie z Audytu prawnego Aplikacji mobilnej, sporządzonego przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.
2.6.Certyfikat Bezpieczna Promocja – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie jednorazowej weryfikacji wdrożenia Zaleceń wykazanych w raporcie z Audytu prawnego Promocji, sporządzonego przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.
2.7.Certyfikat Atest Bezpieczeństwa Danych Osobowych – przyznanie Certyfikatu następuje na podstawie jednorazowej weryfikacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz jej bieżącego nadzoru aktualności prawnej przez profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne.

3.TRYB PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW
3.1.Usługodawca przyznaje Certyfikat na rzecz Przedsiębiorcy, pod warunkiem uprzedniego pozytywnego przeprowadzenia weryfikacji na warunkach ustanowionych w pkt 2 części II Regulaminu, z uwzględnieniem stosowanych Kryteriów Bezpieczeństwa.
3.2.Przyznanie Certyfikatu na rzez Przedsiębiorcy następuje za pośrednictwem Konta i jest równoznaczne z udzieleniem Licencji na posługiwanie się nim, o czym stanowi pkt 4 części II Regulaminu.

4. LICENCJA NA POSŁUGIWANIE SIĘ CERTYFIKATEM
4.1.Przedsiębiorcy udziela się rocznej, odpłatnej i niewyłącznej Licencji w przedmiocie posługiwania się przyznanym Certyfikatem oraz powiązanymi z nim grafikami i logotypami udostępnionymi w Koncie lub przesłanymi drogą elektroniczną.
4.2.Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Przedsiębiorcę, wyświetlania, nadawania, odtwarzania i powszechnego udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych.
4.3.Licencja obejmuje prawo wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy Przedsiębiorcy.
4.4.Udzielona Licencja jest ograniczona czasowo w zakresie ustanowionym w Regulaminie.

5. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W OKRESIE CERTYFIKACJI
5.1.Poprzez przystąpienie do Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa w zakresie Certyfikatu Bezpieczny Regulamin, Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
5.1.1.wdrożenia i posiadania dokumentacji świadczenia usług, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,
5.1.2.zapewnienie bieżącej aktualności świadczenia usług, poprzez realizację cyklicznej weryfikacji legalności dokonywanej przez profesjonalny podmiot, świadczący usługi prawne.
5.2.Poprzez przystąpienie do Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa w zakresie Certyfikatu Atest Konsumenta, Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
5.2.1.przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących praw konsumentów i handlu elektronicznego, w związku z prowadzonym Sklepem lub Serwisem Przedsiębiorcy,,
5.2.2.dostosowywania prowadzonej przez siebie dokumentacji Sklepu lub Serwisu Przedsiębiorcy dotyczącej praw konsumentów i handlu elektronicznego, do Zaleceń Usługodawcy mających na celu zapewnienie aktualności i legalności tej dokumentacji,
5.2.3.wprowadzania zmian w zakresie działalności Sklepu lub Serwisu Przedsiębiorcy objętego Certyfikatem, w tym zmian treści lub rozwiązań stosowanych na prowadzonej przez siebie stronie internetowej według Zaleceń Usługodawcy mających na celu zapewnienie przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5.2.4.udzielenia Usługodawcy wyczerpujących informacji na temat incydentu objętego Zgłoszeniem, w celu umożliwienia wydania przez Usługodawcę Zalecenia w jego przedmiocie.
5.3.Poprzez przystąpienie do Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa w zakresie Certyfikatów: Bezpieczny Konkurs, Bezpieczny Program, Bezpieczna Aplikacja lub Bezpieczna Promocja, Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
5.3.1.przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących Konkursu, Programu, Aplikacji lub Promocji objętej certyfikacją, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5.3.2.dostosowywania prowadzonej przez siebie dokumentacji dotyczącej Konkursu, Programu, Aplikacji lub Promocji objętej certyfikacją, do Zaleceń Usługodawcy mających na celu zapewnienie aktualności i legalności tej dokumentacji,
5.3.3.wprowadzania zmian w zakresie działalności Konkursu, Programu, Aplikacji lub Promocji objętych certyfikacją, w tym zmian treści lub rozwiązań stosowanych na prowadzonej przez siebie stronie internetowej według Zaleceń Usługodawcy mających na celu zapewnienie przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.3.4.udzielenia Usługodawcy wyczerpujących informacji na temat incydentu objętego Zgłoszeniem, w celu umożliwienia wydania przez Usługodawcę Zalecenia w jego przedmiocie.
5.4.Poprzez przystąpienie do Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa w zakresie Certyfikatu Atest Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
5.4.1.przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5.4.2.dostosowywania prowadzonej przez siebie dokumentacji dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności polityki prywatności i plików cookies oraz polityki bezpieczeństwa, do Zaleceń Usługodawcy mających na celu zapewnienie aktualności i legalności tej dokumentacji,
5.4.3.wprowadzania zmian w zakresie działalności objętej Certyfikatem, w tym zmian treści lub rozwiązań stosowanych na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, według zaleceń Usługodawcy mających na celu zapewnienie przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. WARUNKI REZYGNACJI
6.1.Wystąpienie z Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa następuje poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji, pod adres e-mail Usługodawcy.
6.2.Rezygnacja z uczestnictwa w Systemie Certyfikacji Bezpieczeństwa oraz wygaśnięcie Licencji następuje w dacie upływu okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec wówczas aktualnego okresu rozliczeniowego.
6.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Systemie Certyfikacji Bezpieczeństwa bez wypowiedzenia, jeżeli Przedsiębiorca narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności przestał spełniać wymagania niezbędne do przyznania Certyfikatu. Usługodawca może również odmówić przyznania Certyfikatu.

7. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SYSTEMU CERTYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA
7.1.Usługodawca może zakończyć funkcjonowanie Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa w dowolnym czasie, nie ponosząc żadnych zobowiązań finansowych, lecz nie wycofując udzielonych Licencji do końca ich obowiązywania.
7.2.Zakończenie funkcjonowania Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa o którym stanowi punkt powyższy, następuje poprzez ogłoszenie decyzji Usługodawcy w obszarze Serwisu.

Definicje

Zał. nr 3 - Znaczenie definicji zastosowanych w Regulaminie i załącznikach

Niniejsze definicje wyjaśniają znaczenie pojęć zastosowanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy e-Regulaminy.pl oraz w jego załącznikach. Wszystkich Użytkowników zachęcamy do zapoznania się z nimi. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, w tym z niniejszymi definicjami. W przypadku wątpliwości w przedmiocie znaczenia definicji, zachęcamy do kontaktu.

Aplikacja mobilna – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, m.in. smartfonach i tabletach, którego administratorem jest Przedsiębiorca, świadczący usługi na rzecz użytkowników na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Aplikacji mobilnej.
Audyt prawny – sprawdzenie określonego zakresu działań Przedsiębiorcy pod względem ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w ramach którego tworzony jest raport kontrolny, stanowiący opis ewentualnie wykrytych uchybień i sposobów doprowadzenia ich do stanu zgodności z prawem.
Certyfikat – element słowny lub słowno - graficzny, poświadczający udział w Systemie Certyfikacji Bezpieczeństwa przez Przedsiębiorcę, którym Przedsiębiorca może posługiwać się pod warunkiem posiadania Licencji.
Formularz Specyfikacji - formularz dostępny w obszarze Konta Przedsiębiorcy po złożeniu zamówienia na Usługi, służący do wprowadzenia szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, niezbędnych do jego realizacji.
Formularz kontaktowy – formularz udostępniony pod adresem UR e-regulaminy.pl w celu nadawania wiadomości i składania oświadczeń woli w stosunku do Usługodawcy.
Karta Usługi
Kod rabatowy – ciąg znaków uprawniający do otrzymania procentowej lub kwotowej zniżki przy składaniu zamówienia na Usługi oferowane w Serwisie.
Komentarz – pisemna wypowiedź Użytkownika dodawana w ramach funkcjonalności Serwisu.
Konkurs – przeprowadzany przez Przedsiębiorcę będącego organizatorem konkurs zmierzający do wydania uczestnikom nagród, którego celem jest m.in. promocja firmy Przedsiębiorcy i oferowanych przez niego produktów bądź usług, na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Konkursu.
Konto – wydzielona i dostępna po zalogowaniu część zasobów Serwisu, umożliwiająca Przedsiębiorcy zarządzanie Usługami poprzez panel administracyjny.
Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny, korzystająca za pośrednictwem Serwisu z Usługi „Korzystanie”.
Kryteria Bezpieczeństwa – zbiór kryteriów stanowiących podstawę oceny legalności wskazanego zakresu działalności Przedsiębiorcy w ramach prowadzenia Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa.
Licencja – licencja przyznawana na warunkach ustanowionych w Regulaminie.
Program – prowadzony przez Przedsiębiorcę będącego organizatorem program partnerski lub lojalnościowy, którego celem jest m.in. promocja firmy Przedsiębiorcy i oferowanych przez niego produktów bądź usług, na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Programu.

Promocja – przeprowadzana przez Przedsiębiorcę będącego organizatorem akcja promocyjna, której celem jest m.in. oferowanie produktów lub usług Przedsiębiorcy w niższej cenie, a w efekcie zwiększenie sprzedaży, na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Promocji.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna działająca jako jej pełnomocnik, korzystająca lub mogąca korzystać za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz swoją lub reprezentowanego przedsiębiorstwa, w celu związanym z prowadzoną przez siebie lub ten podmiot działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej e-regulaminy.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.e-regulaminy.pl na rzecz Użytkowników.
Rejestracja – procedura utworzenia nowego Konta i potwierdzenia deklarowanej tożsamości przez Przedsiębiorcę na zasadach ustanowionych w Regulaminie.
Serwis – serwis internetowy e-Regulaminy.pl, prowadzony przez Usługodawcę w sieci Internet pod adresem URL e-Regulaminy.pl.
Serwis Przedsiębiorcy – serwis internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę w witrynie www dostępnej w sieci Internet, za pośrednictwem którego świadczy usługi na rzecz użytkowników na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Serwisu Przedsiębiorcy.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę w witrynie www dostępnej w sieci Internet, za pośrednictwem którego świadczy usługi na rzecz klientów, w tym sprzedaż na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Sklepu.
System Certyfikacji Bezpieczeństwa – organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej program certyfikowania podmiotów gospodarczych, prowadzony przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorców, na warunkach ustanowionych w Regulaminie.
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną i na odległość, za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Regulaminie.
Usługodawca – Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska, ul. Mickiewicza 33/41, 60-837 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod nr NIP 6182098969 oraz REGON 341634806, będący administratorem Serwisu oraz usługodawcą.
Użytkownik – korzystający z Serwisu Konsument lub Przedsiębiorca.
Zalecenie - zalecenie wydane przez Usługodawcę w ramach świadczonej Usługi, mające na celu zapewnienie przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapewnienie aktualności i zgodności z obowiązującymi normami dokumentacji prawnej, wykorzystywanej przez Przedsiębiorcę.
Zgłoszenie - przesłanie do Usługodawcy informacji o uchybieniach, ujawnionych w obszarze witryny internetowej Przedsiębiorcy, uczestniczącego w Systemie Certyfikacji Bezpieczeństwa.