Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian, zwłaszcza w ustawie o swobodzie działalności. Zmiany te dotyczą głównie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Większość zmian weszła w życie po 6-miesięcznym vacatio legis, tj. z dniem 19 maja 2016 r.

W tej samej dacie znaczącej zmianie uległy również zasady przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców, ujawnionych w CEIDG. W tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z osobnym artykułem:  Przetwarzanie danych przedsiębiorców ujawnionych w CEIDG.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji nie realizowała ona w pełnym wymiarze celu zakładanego przy tworzeniu przepisów o CEIDG w 2004 i 2008 r. Podstawowym założeniem tego systemu było stworzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych z rozbudowaną funkcją informacyjną, funkcjonującą jedynie online. Przedsiębiorca miał nie składać żadnych dokumentów papierowych, a wypełnić jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej. W ten sposób miał dokonać „samorejestracji” i już jako przedsiębiorca dokonywać dalszych zmian we wpisie, także jedynie w formie elektronicznej.

W uzasadnieniu projektu odnajdziemy również zmiany, które wprowadzono na podstawie trzyletniego doświadczenia funkcjonowania CEIDG:

 • uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG zawierających błędy,
 • umożliwienie „rezygnacji” z wpisu, jeżeli osoba nie podjęła działalności w wyznaczonym terminie i nie publikowanie danych w tym zakresie,
 • doprecyzowanie kwestii zaświadczeń o wpisie w CEIDG,
 • poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie i we wniosku o wpis,
 • ułatwienie dochodzenia przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG w części dotyczącej CEIDG.

Co zatem czeka przedsiębiorców?

Głównym celem nowelizacji było ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego warto by każdy przedsiębiorca wiedział czego ostatecznie dotyczą wprowadzone zmiany i w czym to ułatwienie się przejawia. Należy równocześnie pamiętać, iż nowe regulacje służą nie tylko usprawnieniu rejestracji w CEIDG, ale także nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki.

 • Możliwość rezygnacji z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej

Zgodnie z nowym art. 29a, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek z informacją o niepodjęciu działalności przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wpisaną we wniosku o rejestrację, wówczas wpis taki nie zostanie udostępniony. W takich przypadkach informacja o "rezygnacji" z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG będzie przekazywana do innych rejestrów zintegrowanych z CEIDG, m.in. ZUS, GUS, urzędów skarbowych.

 • Ograniczenie liczby danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej

Zmiana ta została wprowadzona w art. 32 ust. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG

Wykreślenie danego przedsiębiorcy będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej, a jak do tej pory w trybie decyzji administracyjnej. Pociąga to za sobą skutek w postaci niemożliwości wniesienia dotychczas przysługującego odwołania od decyzji.

Takie automatyczne wykreślenie będzie miało miejsce w przypadkach wskazanych w art. 34 ust. 5, a mianowicie:

 1. w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 2. gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 3. po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
 • Wykreślanie z rejestrów działalności regulowanej bez wniosku przedsiębiorcy

Kolejne ułatwienie polega na tym, iż od 19 maja 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie muszą składać dodatkowego wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej o wykreślenie z tego rejestru. Organ taki samodzielnie dokonuje wykreślenia o uzyskaniu informacji z CEIDG.

 • Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG

Nałożenie powyższego obowiązku na przedsiębiorców ma ułatwić walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe w CEIDG, a tym samym zapewnić rzetelność danych wpisanych do CEIDG.

Przepis art. 35 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza nową przesłankę do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dokonanego po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu.

 • „Pełne”, jedno okienko w ramach CEIDG

Od dnia 19 listopada 2016 r. możliwe będzie także dołączenie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego, a więc już w momencie zakładania własnej firmy. Obecnie taki przedsiębiorca zgłoszenia musi dokonać oddzielnie w ZUSie.

 • Możliwość poprawiania wniosku

Jak wskazano w projekcie ustawy, mimo możliwości składania wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, zdecydowana większość przedsiębiorców wybierała tradycyjną (papierową) formę wypełniania wniosku. Forma taka jednak rodzi większe ryzyko pomyłek i błędów. Ilość postępowań administracyjnych np. o sprostowanie wpisów i popełnionych w trakcie ich dokonywania pomyłek była tak duża, że zdecydowano się na podjęcie próby rozwiązania tego problemu poprzez wprowadzenie regulacji art. 36a – prawa do ponownego przekształcania wniosku przedsiębiorcy. Dzięki temu pracownicy urzędów gmin zyskają możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG.

 • Dodatkowe dane podlegające wpisowi

W ramach zmian, do katalogu danych podlegających wpisowi i wymienionych w art. 25 ustawy, dodany zostanie numer telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Obowiązek uzupełnienia wpisu o numer PESEL

Omawiana nowelizacja ustawy nałożyła ważny obowiązek na przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, a mianowicie obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL. Podane przez przedsiębiorców numery PESEL zostaną wpisane do CEIDG z urzędu, z zastrzeżeniem ich nieudostępniania osobom trzecim.

Art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw stanowi:

W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Czas na wykonanie tego obowiązku został przewidziany do 19 maja 2018 roku. Niewykonanie tej powinności w tym terminie będzie wiązało się z wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru.

 • Ochrona danych osobowych

Do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dodano art. 39b, z którego wynika, iż od dnia 19 maja 2016 roku ustawa o ochronie danych osobowych nie będzie miała zastosowania do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. CEIDG) poza przepisami dotyczącymi:

 1. kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. trybu prowadzenia postępowań,
 3. zabezpieczenia danych osobowych.

Dotychczas, co do zasady, na podmiotach przetwarzających dane przedsiębiorców dostępnych w CEIDG, jako na administratorach danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, spoczywał obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a także wiele obowiązków informacyjnych. Wprowadzony art. 39b zwalnia z takich powinności w przypadku przetwarzania danych jawnych udostępnianych w CEIDG.

Ważną zmianą będzie także zniesienie opłaty za udostępnienie danych CEIDG – dane te będą bezpłatne, udostępnianie podmiotom publicznym i komercyjnym.

 • Inne regulacje

Znowelizowany przepis art. 31 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej reguluje tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym. Wprowadzoną na mocy nowego art. 38 ust. 2a funkcjonalnością w CEIDG jest możliwość potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL czy NIP, przez instytucje finansowe.

Podsumowanie

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych, prowadzonych przez osoby fizyczne. W lipcu 2011 roku zastąpiła ona dotychczasowe lokalne rejestry przedsiębiorców, prowadzone przez gminy. Z dniem przeniesienia wpisu do CEiDG prezydenci, burmistrzowie i wojewodowie przestawali być właściwymi organami ewidencyjnymi. Trzyletnie doświadczenie funkcjonowania CEIDG ujawniło konieczność wprowadzenia kolejnych zmian, mających na celu z jednej strony uproszczenie zasad dokonywania wpisów, z drugiej zabezpieczenie obrotu prawnego.

Zobacz również

 • Woman click on virtual e-shop button with shopping cart. E-commerce and B2C concept.Konkursy w sklepach internetowych
  Dlaczego warto przeprowadzać konkurs? Dobrze zorganizowany i przeprowadzony konkurs może być świetną reklamą dla e-sklepu. W powszechnym odbiorze konkursy postrzegane są w bardzo pozytywny sposób, przez co pozwalają na budowanie świadomości oraz korzystnego obrazu marki. Ponadto, te dobrze przemyślane i spełniające założony cel, mogą być bardzo …
 • koszt zastrzeżenia logoKoszty zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce i UE
  Można pokusić się o stwierdzenie, że zastrzeżenie znaku towarowego jest kosztowne. Ale czy rzeczywiście tak jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę pod uwagę korzyści jakie rejestracja ta ze sobą niesie? Korzyści płynące z zabezpieczenia znaku omówiliśmy w artykule "Dlaczego warto zastrzec znak towarowy" . Zastrzeżenie znaku towarowego to inwestycja w …
 • freight-17666_1280Prawo odstąpienia od umowy a koszty wysyłki
  Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni. W związku z istnieniem tego prawa, na przedsiębiorcach spoczywają obowiązki informacyjne. Przyjmuje się, że konsument nie zawsze musi mieć świadomość tego, jakie prawa mu przysługują. Wtedy to przedsiębiorca, jako strona profesjonalna, jest zobowiązany do …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy