Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian, zwłaszcza w ustawie o swobodzie działalności. Zmiany te dotyczą głównie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Większość zmian weszła w życie po 6-miesięcznym vacatio legis, tj. z dniem 19 maja 2016 r.

W tej samej dacie znaczącej zmianie uległy również zasady przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców, ujawnionych w CEIDG. W tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z osobnym artykułem:  Przetwarzanie danych przedsiębiorców ujawnionych w CEIDG.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji nie realizowała ona w pełnym wymiarze celu zakładanego przy tworzeniu przepisów o CEIDG w 2004 i 2008 r. Podstawowym założeniem tego systemu było stworzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych z rozbudowaną funkcją informacyjną, funkcjonującą jedynie online. Przedsiębiorca miał nie składać żadnych dokumentów papierowych, a wypełnić jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej. W ten sposób miał dokonać „samorejestracji” i już jako przedsiębiorca dokonywać dalszych zmian we wpisie, także jedynie w formie elektronicznej.

W uzasadnieniu projektu odnajdziemy również zmiany, które wprowadzono na podstawie trzyletniego doświadczenia funkcjonowania CEIDG:

 • uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG zawierających błędy,
 • umożliwienie „rezygnacji” z wpisu, jeżeli osoba nie podjęła działalności w wyznaczonym terminie i nie publikowanie danych w tym zakresie,
 • doprecyzowanie kwestii zaświadczeń o wpisie w CEIDG,
 • poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie i we wniosku o wpis,
 • ułatwienie dochodzenia przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG w części dotyczącej CEIDG.

Co zatem czeka przedsiębiorców?

Głównym celem nowelizacji było ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego warto by każdy przedsiębiorca wiedział czego ostatecznie dotyczą wprowadzone zmiany i w czym to ułatwienie się przejawia. Należy równocześnie pamiętać, iż nowe regulacje służą nie tylko usprawnieniu rejestracji w CEIDG, ale także nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki.

 • Możliwość rezygnacji z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej

Zgodnie z nowym art. 29a, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek z informacją o niepodjęciu działalności przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wpisaną we wniosku o rejestrację, wówczas wpis taki nie zostanie udostępniony. W takich przypadkach informacja o "rezygnacji" z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG będzie przekazywana do innych rejestrów zintegrowanych z CEIDG, m.in. ZUS, GUS, urzędów skarbowych.

 • Ograniczenie liczby danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej

Zmiana ta została wprowadzona w art. 32 ust. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG

Wykreślenie danego przedsiębiorcy będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej, a jak do tej pory w trybie decyzji administracyjnej. Pociąga to za sobą skutek w postaci niemożliwości wniesienia dotychczas przysługującego odwołania od decyzji.

Takie automatyczne wykreślenie będzie miało miejsce w przypadkach wskazanych w art. 34 ust. 5, a mianowicie:

 1. w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 2. gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 3. po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
 • Wykreślanie z rejestrów działalności regulowanej bez wniosku przedsiębiorcy

Kolejne ułatwienie polega na tym, iż od 19 maja 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie muszą składać dodatkowego wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej o wykreślenie z tego rejestru. Organ taki samodzielnie dokonuje wykreślenia o uzyskaniu informacji z CEIDG.

 • Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG

Nałożenie powyższego obowiązku na przedsiębiorców ma ułatwić walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe w CEIDG, a tym samym zapewnić rzetelność danych wpisanych do CEIDG.

Przepis art. 35 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza nową przesłankę do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dokonanego po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu.

 • „Pełne”, jedno okienko w ramach CEIDG

Od dnia 19 listopada 2016 r. możliwe będzie także dołączenie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego, a więc już w momencie zakładania własnej firmy. Obecnie taki przedsiębiorca zgłoszenia musi dokonać oddzielnie w ZUSie.

 • Możliwość poprawiania wniosku

Jak wskazano w projekcie ustawy, mimo możliwości składania wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, zdecydowana większość przedsiębiorców wybierała tradycyjną (papierową) formę wypełniania wniosku. Forma taka jednak rodzi większe ryzyko pomyłek i błędów. Ilość postępowań administracyjnych np. o sprostowanie wpisów i popełnionych w trakcie ich dokonywania pomyłek była tak duża, że zdecydowano się na podjęcie próby rozwiązania tego problemu poprzez wprowadzenie regulacji art. 36a – prawa do ponownego przekształcania wniosku przedsiębiorcy. Dzięki temu pracownicy urzędów gmin zyskają możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG.

 • Dodatkowe dane podlegające wpisowi

W ramach zmian, do katalogu danych podlegających wpisowi i wymienionych w art. 25 ustawy, dodany zostanie numer telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Obowiązek uzupełnienia wpisu o numer PESEL

Omawiana nowelizacja ustawy nałożyła ważny obowiązek na przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, a mianowicie obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL. Podane przez przedsiębiorców numery PESEL zostaną wpisane do CEIDG z urzędu, z zastrzeżeniem ich nieudostępniania osobom trzecim.

Art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw stanowi:

W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Czas na wykonanie tego obowiązku został przewidziany do 19 maja 2018 roku. Niewykonanie tej powinności w tym terminie będzie wiązało się z wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru.

 • Ochrona danych osobowych

Do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dodano art. 39b, z którego wynika, iż od dnia 19 maja 2016 roku ustawa o ochronie danych osobowych nie będzie miała zastosowania do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. CEIDG) poza przepisami dotyczącymi:

 1. kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. trybu prowadzenia postępowań,
 3. zabezpieczenia danych osobowych.

Dotychczas, co do zasady, na podmiotach przetwarzających dane przedsiębiorców dostępnych w CEIDG, jako na administratorach danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, spoczywał obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a także wiele obowiązków informacyjnych. Wprowadzony art. 39b zwalnia z takich powinności w przypadku przetwarzania danych jawnych udostępnianych w CEIDG.

Ważną zmianą będzie także zniesienie opłaty za udostępnienie danych CEIDG – dane te będą bezpłatne, udostępnianie podmiotom publicznym i komercyjnym.

 • Inne regulacje

Znowelizowany przepis art. 31 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej reguluje tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym. Wprowadzoną na mocy nowego art. 38 ust. 2a funkcjonalnością w CEIDG jest możliwość potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL czy NIP, przez instytucje finansowe.

Podsumowanie

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych, prowadzonych przez osoby fizyczne. W lipcu 2011 roku zastąpiła ona dotychczasowe lokalne rejestry przedsiębiorców, prowadzone przez gminy. Z dniem przeniesienia wpisu do CEiDG prezydenci, burmistrzowie i wojewodowie przestawali być właściwymi organami ewidencyjnymi. Trzyletnie doświadczenie funkcjonowania CEIDG ujawniło konieczność wprowadzenia kolejnych zmian, mających na celu z jednej strony uproszczenie zasad dokonywania wpisów, z drugiej zabezpieczenie obrotu prawnego.

Zobacz również

 • abiKim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji?
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji, potocznie zwany ABIm to osoba czuwająca nad bezpieczeństwem i ochroną przetwarzania danych osobowych, powoływana przez Administratora Danych Osobowych. Głównym zadaniem ABIego jest zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych u danego Administratora …
 • reklamacja-lub-zwrot-towaru-a-paragon-i-fakturaReklamacja/zwrot a paragon i faktura
  Czy sprzedawca ma prawo żądać od klienta faktury lub paragonu w przypadku zwrotu towaru bądź reklamacji? W praktyce można spotkać się z żądaniem ze strony sprzedawcy, aby do odsyłanego towaru dołączyć paragon lub fakturę, którą otrzymaliśmy wraz z zakupem. Po części jest to zrozumiałe, gdyż sprzedawca chce mieć pewność, że zwracany lub reklamowany …
 • 8-2Decyzje administracyjne bez numeru PESEL – wytyczne org…
  Organy administracji publicznej, zajmujące się wydawaniem decyzji administracyjnych muszą postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Z dotychczasowej praktyki wynika, iż organy administracji publicznej, wydając decyzje administracyjne przetwarzały różne …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz