The post type is: page

REGULAMINY SERWISÓW INTERNETOWYCH I INNE USŁUGI

 • 1

  Regulamin

  Opracujemy indywidualny e-regulamin, dostosowany do funkcjonalności i rozwiązań Państwa serwisu internetowego, odznaczony prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny serwisu internetowego pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych, w tym ustawy o prawach konsumenta. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń Państwa serwis internetowy otrzyma wyróżniający na rynku Atest Konsumenta.

 • 3

  Prywatność

  Stworzymy politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego, zapewniającą poszanowanie prywatności jego użytkowników.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Zgromadzone zbiory danych zgłosimy do rejestru GIODO.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji i realizacji prawa do odstąpienia od umów zawartych na odległość. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. użytkowników Państwa serwisu internetowego.

"Regulaminy serwisów internetowych"

e-Regulamin Serwisu Internetowego

1

e-Regulamin Serwisu Internetowego

Regulamin serwisu internetowego jest treścią umowy, którą codziennie zawierasz z klientami. Precyzyjne uregulowanie warunków korzystania z funkcjonalności i usług to konieczność. Wymagana przepisami prawa, służy przede wszystkim bezpieczeństwu klienta i samego usługodawcy. Zaufaj wiedzy oraz doświadczeniu prawników i ekspertów branży e-commerce. Indywidualny e-Regulamin jest sporządzany na podstawie analizy usług świadczonych w serwisie. Dla pełnego bezpieczeństwa, regulamin zostaje objęty rocznym Monitoringiem prawnym.

Indywidualny e-Regulamin sporządzamy w oparciu o analizę funkcjonalności Twojego serwisu internetowego. Skonsultujemy się z Tobą w celu omówienia optymalnych rozwiązań prawnych. Regulamin będzie zawierał precyzyjny opis warunków świadczonych usług. Zostanie sporządzony ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania zamówień i obsługi zakupowej. Zamieścimy w nim także wszystkie postanowienia wymagane prawem. Darmowy roczny Monitoring prawny zagwarantuje funkcję ochronną regulaminu.

Audyt Serwisu Internetowego

2

Audyt Serwisu Internetowego

Obowiązujące przepisy nakładają na administratorów serwisów internetowych liczne obowiązki, w tym informacyjne. Część z nich wymaga wdrożenia w systemie obsługi zamówień, w treściach e-maili, a także na właściwych stronach serwisu. Dla precyzyjnej diagnozy zgodności strony internetowej z obowiązującym prawem, konieczne jest wykonanie jej gruntownego audytu. Zidentyfikowanie problemów pozwala na ich wyeliminowanie, zgodnie z zaleceniami z raportu.
 • Wypełniacz

  AUDYT PRAWNY
  SERWISU INTERNETOWEGO

  ✓ 79 kryteriów i 14 aktów✓ Szczegółowa weryfikacja

  ✓ Obszerny raport z audytu

  ✓ Precyzyjne zalecenia

  ✓ Treści do zakładek strony

  ✓ Klauzule danych osobowych

  ✓ Informacje konsumenckie

  ✓ Wsparcie prawne procesu

  ✓ Weryfikacja po zmianach

  ✓ Atest Konsumenta

Audyt zgodności serwisu internetowego z przepisami prawa, w tym dotyczącymi danych osobowych. Podsumowany raportem zawierającym czytelne zalecenia w zakresie doprowadzenia serwisu do stanu zgodności z prawem. Z raportem sporządzamy treści informacyjne, konieczne do zamieszczenia na stronie. Dotyczą m. in. prawa odstąpienia od umowy, reklamacji, płatności i dostawy. Wdrożenie zaleceń poświadczamy Atestem Konsumenta.

Regulamin serwisu internetowego

Polityka Prywatności i Cookies Serwisu Internetowego

3

Polityka Prywatności i Cookies Serwisu Internetowego

Dane osobowe użytkowników Twojego serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Jako administrator tych danych, musisz pamiętać o spełnieniu wielu obowiązków narzuconych obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności zapewni przekazanie użytkownikom wymaganych informacji dotyczących ich danych i zabezpieczy Cię przed sankcjami grożącymi za zaniechanie spełnienia tego obowiązku. Moduł polityki „cookies” realizuje obowiązki wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dane Osobowe w Serwisie Internetowym

4

Dane Osobowe w Serwisie Internetowym

Prowadzenie serwisu internetowego nieodzownie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Administrowanie nimi przez usługodawcę wymaga wdrożenia odpowiedniego zabezpieczenia i środków organizacyjnych. Są one realizowane m. in. poprzez stworzenie tzw. polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Jest to dokument określający stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, wdrożone w ramach ochrony danych osobowych klientów serwisu. Posiadanie polityki bezpieczeństwa jest warunkiem zgłoszenia zbiorów danych do rejestru GIODO.

INDYWIDUALNA POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWA
SERWISU INTERNETOWEGO Z AUDYTEM

 • Audyt systemu ochrony danych osobowych, przeprowadzony przez prawnika w trakcie wizyty firmie,
 • Kompletna i dopasowana do procesu pracy z danymi w Twojej firmie,
 • Atest Danych Osobowych, poświadczający legalność systemu przetwarzania danych.
Ochrona danych osobowych serwis internetowy

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Prowadzenie serwisu internetowego wymaga przestrzegania prawa handlu elektronicznego oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Usługodawca nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do ich zastosowania praktycznego. W szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji, czy postępowania z odstąpieniami od umów. Wymienione obowiązki są istotne także w kontekście prowadzonych działań marketingowych serwisu oraz wynikających z nich zagadnień z zakresu przetwarzania danych osobowych. Starannie dopasowany program i doświadczenie prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą w przyjemny sposób zdobyć cenną i praktyczną wiedzę.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
W PRAKTYCE

 • Praktyczne aspekty świadczenia usług w internecie i praw konsumenta,
 • Warunki rozpoznawania zwrotów, odstąpień i reklamacji,
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

Szkolenie
dane osobowe
w e-commerce

 • Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym,
 • Praktyczne ujęcie prawne działań marketingowych,
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje praktyczne materiały szkoleniowe.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
I DANE OSOBOWE

 • Szeroki zakres wiedzy, niezbędnej do prowadzenia e-biznesu,
 • Kompilacja najistotniejszych obszarów prawa dla świadczenia usług w internecie,
 • Prowadzone przez prawników doświadczonych w prawie e-commerce i ochrony danych osobowych.
e-Regulamin Konkursu

e-Regulamin Konkursu

Organizator konkursu zobowiązany jest do sporządzenia i publikacji jego regulaminu. Stanowi on o zasadach i warunkach konkursu, które realizowane są w znacznej części w ramach tzw. swobody umów. W tym kontekście, istotnym jest aby regulamin precyzyjnie określał wolę organizatora, nie pozostawiając pola do interpretacji. Ponadto, warunki regulaminu konkursu są ściśle zależne od jego kanałów dystrybucji. Dla przykładu można podać specyficzne regulacje Facebooka. Zgodność z nimi jest warunkiem reklamowania konkursu przez ten portal. Konkurs nie może stanowić loterii promocyjnej organizowanej bez zezwolenia. Pominięcie tego warunku, może spowodować zakwalifikowanie konkursu jako loterii promocyjnej, a więc gry hazardowej, której organizacja bez zezwolenia jest karana.

e-Regulamin Programu Partnerskiego lub Lojalnościowego

e-Regulamin Programu
Partnerskiego lub
Lojalnościowego

Program partnerski lub lojalnościowy to w istocie przedmiot umowy zawieranej z jego uczestnikami. Jej postanowienia wymagają uregulowania w regulaminie programu. Ponieważ odbywają się w granicach tzw. swobody umownej, dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wymagają specjalistycznej wiedzy prawnej oraz zindywidualizowanego opracowania. Dlatego jesteśmy. Skup uwagę na sformułowaniu atrakcyjnej oferty, a zabezpieczenie prawnych aspektów programu zleć profesjonalistom. W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, opracowany regulamin zostanie objęty darmowym Monitoringiem prawnym przez okres aż 12 miesięcy.

e-Regulamin Promocji lub Gwarancji

e-Regulamin Promocji lub Gwarancji

Oferowanie klientom specjalnych warunków zawarcia umowy, wiąże się z koniecznością ich uregulowania prawnego. Następuje ono w treści właściwego regulaminu, którego postanowienia kreują niestandaryzowane zobowiązania sprzedawcy i uprawnienia kupującego. Wynikają one z tzw. zasady swobody umów. Dlatego, regulamin promocji lub warunków gwarancyjnych powinien zostać sformułowany z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych zagrożeń i najkorzystniejszych rozwiązań. Taką możliwość daje wiedza specjalistyczna, którą oferujemy.
e-Learningi

e-Learningi

E-learning to doskonały sposób na zdobycie wartościowej wiedzy, nie opuszczając przy tym biura lub domu. Szkolenia zostały opracowane z naciskiem na ich praktyczną przydatność i łatwość zrozumienia, czasami dość zawiłej, tematyki. E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

Poznaj jakość e-Regulaminów

z perspektywy naszych Klientów

Postępowania przed SOKiK

Reprezentacja Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego


W zakresie opracowywania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych, współpracujemy z renomowaną Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Libertowskiego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność prowadzenia postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub z udziałem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oferujemy dodatkową możliwość podjęcia reprezentacji przez fachowego pełnomocnika.

Bezpieczeństwo działalności

Specjalizujemy się w e-Regulaminach

Anna Mrozowska

Od lat specjalizujemy się w ochronie przedsiębiorców - na gruncie prawa e-commerce, czy zasad ochrony danych osobowych. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności w biznesie. Odpowiedzialności, przed którą kroczy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo prawne, w którym się specjalizujemy. Dlatego jesteśmy! Już dziś zachęcam do skontaktowania się z zespołem naszych prawników - dołącz do grona setek zadowolonych Klientów.

Anna Mrozowska - CEO e-Regulaminy.pl

e-Regulaminy serwisów – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i ochrony danych:

regulaminy serwisów internetowych

Wykonujemy specjalistyczne e-Regulaminy serwisów internetowych i świadczymy dla nich inne usługi stanowiące odpowiedź na wymogi obowiązującego prawa.

regulaminy serwisów

Udostępniamy możliwość bezpośredniego wdrożenia sporządzonych e-Regulaminów serwisów internetowych przez kod html, ale również tradycyjnie.

serwis internetowy regulamin

Monitorujemy zmiany w przepisach prawa i nowe klauzule niedozwolone. Oferujemy możliwość aktualizacji sporządzonego e-Regulaminu serwisu internetowego.

regulaminy portali internetowych

Płatności przyjmujemy po realizacji zamówienia. W ofercie posiadamy możliwość rozliczeń ratalnych.

ochrona danych osobowych serwis internetowy

Naszymi ekspertami są wyłącznie prawnicy, którzy specjalizują się w prawie e-commerce i ochronie danych osobowych w serwisach internetowych.

regulaminy serwisów www

e-Regulaminy serwisów sporządzane przez nas nie posiadają wpisanych do rejestru UOKiK tzw. abuzywnych postanowień umownych.

serwis internetowy dane osobowe

Zgodność e-Regulaminu serwisu internetowego z przepisami prawa potwierdzamy Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

regulaminu serwisu internetowego

Wykonujemy dokumentację ochrony i przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych. Zgłaszamy zbiory do GIODO.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Regulaminy serwisów internetowych

Stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na rozwijaniu swojej działalności, bez zamartwiania się o treść dokumentacji prawnej Twojego serwisu internetowego. W ramach Monitoringu, co najmniej raz w miesiącu zweryfikujemy treść kilkudziesięciu aktów prawnych, sprawdzając czy nie nastąpiły w nich zmiany, istotne z punktu widzenia Twojej dokumentacji. Gdy stwierdzimy, że aktualizacja jest konieczna, otrzymasz od nas właściwą informację, a Twój e-Regulamin, zaktualizowany przez nas, wyświetli się na stronie Twojego serwisu. Nie ryzykuj pominięciem ważnych zmian w prawie, obejmij Indywidualny e-Regulamin Monitoringiem, a my zajmiemy się resztą.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Ochrona danych osobowych w serwisie internetowym

Posiadając w pełni profesjonalną dokumentację serwisu internetowego, warto zadbać, aby zawsze była aktualna i spełniała swoją rolę. Cieszymy się, że możemy objąć Twój Indywidualny e-Regulamin usługą Monitoringu, zupełnie za darmo, przez 12 miesięcy. Dzięki temu ominie Cię konieczność skrupulatnej weryfikacji zmian w prawie i aktualizacji e-Regulaminu. W roku 2015, w życie weszło 30 000 stron nowych aktów prawnych. Wyobraź sobie ilość czasu, potrzebną na ich chociażby pobieżne prześledzenie. Każdy Indywidualny e-Regulamin zostaje objęty Monitoringiem na 1 rok, bez dodatkowych opłat i bez zobowiązania do subskrypcji usługi na kolejne lata.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Regulamin serwisu internetowego

Z badań wynika, że aż 56% osób zainteresowanych Twoimi usługami, odwiedza podstronę zawierającą regulamin. To bardzo dużo! Wykorzystaj ten fakt do ostatecznego przekonania potencjalnych klientów, że jesteś profesjonalistą, któremu warto zaufać. W tym zadaniu pomoże Ci Certyfikat Bezpieczny Regulamin. Jest to certyfikat z atrakcyjnym logotypem, który poświadcza wdrożenie zgodnego z prawem e-Regulaminu. Obowiązuje on w czasie opieki prawnej w ramach Monitoringu, zapewniając o aktualności dokumentacji. Certyfikat Bezpieczny Regulamin to świetne narzędzie, aby budować konwersję i zdobyć zaufanie potencjalnych klientów.

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego audytu Twojego regulaminu, który stosujesz w swoim serwisie internetowym. Przeprowadzimy szczegółowe badanie dokumentu pod kątem zgodności z prawem umieszczonych w nim klauzul. Rezultat audytu regulaminu przedstawimy Ci w formie raportu pokontrolnego, wskazując w nim do trzech klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych, które ewentualnie odnajdziemy w sprawdzonym regulaminie serwisu, wraz z wyjaśnieniem na czym wykryte niezgodności polegają.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie