Reklamacja i odstąpienie

Tryb postępowania reklamacyjnego

Użytkownikom zamawiającym usługi w serwisie internetowym e-Regulaminy.pl, przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy usługa nie spełnia warunków umowy albo jest wadliwa, zgodnie z warunkami podanymi w sekcji „Odpowiedzialność”.
Reklamację można złożyć, poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej kontakt@e-regulaminy.pl W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy zamieścić opis problemu, dane indentyfikacyjne użytkownika oraz dane kontaktowe służące udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
Czas rozpoznania reklamacja wynosi maksymalnie 14 dni od daty wniesienia.
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pocztą elektroniczną lub pisemnie, pod adres pocztowy wskazany przez użytkownika.

Odpowiedzialność

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usług z należytą starannością, w szczególności z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa powszechnego.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania świadczonych usług lub ich niewykonania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem wyłączenia spod prawa rękojmi usługi Bezpłatny audyt. Za nienależyte wykonanie usługi uznaje się w szczególności niezgodność przygotowanego dokumentu z przepisami prawa powszechnego, obowiązującymi na dzień wykonania usługi lub w okresie trwania usługi Monitoringu dokumentu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania świadczonych usług lub ich niewykonania, w przypadku gdy wynika ono z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek:

  • naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika,
  • naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Użytkownika,
  • zawinionych działań Użytkownika,
  • zawinionych działań osób trzecich.

Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania świadczonej usługi lub jej niewykonania ogranicza się do trzykrotności uiszczonej wartości usługi. Wyłącza się odpowiedzialność usługodawcy z tytułu utraconych korzyści.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta przysługuje konsumentom, czyli osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z działalności gospodarczą lub zawodową. W ramach naszej oferty dostarczamy kompleksowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców, czyli profesjonalistów działających w branży e-commerce. Prawo odstąpienia od umowy przez użytkowników na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta nie znajduje zastosowania.