binding-contract-948442_1280

Kilka słów o gwarancji

Gwarancja to czasowe zobowiązanie producenta bądź sprzedawcy do naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego części. Korzystanie z gwarancji to jeden ze sposobów dochodzenia roszczeń przez konsumenta, niezależnie od rękojmi (dwuletnia odpowiedzialność sprzedawcy za fizyczne i prawne wady towaru) i prawa odstąpienia od umowy (14-sto dniowy okres w którym konsument może unieważnić umowę sprzedaży zawartą na odległość, bez wskazania przyczyny i ponoszenia kosztów zwykłych).

Miejsce gwarancji w wachlarzu praw przysługującym konsumentom

Gwarancja ma charakter fakultatywny i jest uprawnieniem niezależnym od dwóch pozostałych. Podmiot udzielający gwarancji, nazywany gwarantem, zapewnia o trwałości towaru lub danej części, samemu określając czas trwania ochrony i swoje zobowiązania wobec kupującego, jak np. zakres wykonywanych napraw i ich formę.

Gwarancja może zostać udzielona poprzez oświadczenie, którego forma może być dowolna – także np. w reklamie! W celu jasnego określenia obowiązków stron i zasad przyznanej gwarancji,  najczęściej udziela się jej poprzez załączenie stosownego dokumentu gwarancyjnego, nazywanego często „kartą gwarancyjną”, do towaru objętego gwarancją.

Należy pamiętać, że uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu rękojmi, są wykonywane zupełnie niezależnie od gwarancji. W przypadku wykrycia wady produktu objętego gwarancją, konsument może żądać od gwaranta jej usunięcia z tytułu obowiązującej gwarancji, jak również zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Wybór uprawnienia z którego  skorzysta, w takim przypadku pozostaje w rękach konsumenta. Co więcej, wcześniejsza naprawa towaru z tytułu gwarancji nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi (tj. żądanie naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy).


 

Co powinien zawierać dokument gwarancyjny?

Istnieje duża dowolność w formułowaniu swoich zobowiązań wobec kupującego. Jednakże należy wspomnieć o najistotniejszych elementach, których nie powinno zabraknąć:

1. Nazwa i adres gwaranta (lub jego polskiego przedstawiciela).

2. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Jeżeli czas trwania gwarancji nie zostanie określony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata.

3. Uprawnienia przysługujące kupującemu w razie stwierdzenia wady. Należy wskazać, czy gwarant zobowiązuje się do naprawy rzeczy, wydania rzeczy nowej, zwrotu kosztu czy innych działań na rzecz kupującego. Jeżeli gwarant nie wskaże inaczej, przyjmuje się, że gwarancja obejmuje wady z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Dodatkowo warto wskazać termin wykonania tych obowiązków przez gwaranta. Gdy nie zostanie wskazany, należy wykonać je niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez kupującego.

4. Zamieścić informację, że gwarancja nie wyłącza dochodzenia swoich praw z tytułu uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Warto wspomnieć, że nawet w przypadku braku któregoś z powyższych elementów, uprawnienia z tytułu gwarancji są ważne i podlegają wykonaniu.

Jeżeli rzecz jest sprzedawana w Polsce, karta gwarancyjna musi być sporządzona w języku polskim.

Gwarancyjne klauzule niedozwolone

Poniżej zamieszczamy przykłady opublikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta klauzul niedozwolonych, które nie mogą znaleźć się w oświadczeniu gwarancyjnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty produkcji.” (sygn. akt XVII AmC 872/09).

Z regulacji kodeksu cywilnego dotyczących uprawnień konsumenta wynika, iż rozpoczęcie biegu terminu gwarancji rozpoczyna się w chwili wydania rzeczy.

„Gwarancja nie obejmuje skutków normalnego używania wyrobów.” (sygn. akt XVII AmC 5633/11).

Gwarancja obejmuje skutki normalnego używania, gdyż na tym polega jej istota. Gwarant zapewnia o wysokiej jakości i przydatności rzeczy do użytku, zapewnia, że w przypadku normalnego używania rzeczy wada się pojawi, zachowa się w określony sposób.

„Jeśli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż jest on wadliwy, należy (…) wysłać go na swój koszt wraz z kartą gwarancyjną na adres firmy.” (sygn. akt XVII AmC 3006/10).

Koszty dostarczenia produktu do przedsiębiorcy lub miejsca wskazanego w gwarancji ponosi gwarant.

Udzielenie gwarancji na oferowany produkt to z pewnością dobry sposób na zwiększenie wiarygodności producenta lub sprzedawcy, który ją przyznaje. Klienci zdecydowanie chętniej zakupią produkt objęty gwarancją, niż towar, który jej nie posiada. W odbiorze społecznym, gwarancja także stanowi często poświadczenie wysokiej jakości produktu. Odpowiedzialny sprzedawca powinien potrafić sprawnie wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji i odróżnić je od pozostałych praw, przysługujących konsumentom.

Szukasz gotowych rozwiązań?

Sprawdź: https://www.e-regulaminy.pl/uslugi/warunki-gwarancyjne/

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz