The post type is: page

BEZPIECZNY PROGRAM

Obustronna Pewność Warunków Współpracy

Certyfikat Bezpieczny Program stanowi poświadczenie kompleksowego bezpieczeństwa prawnego programów partnerskich i lojalnościowych. Jego przyznanie następuje pod warunkiem realizacji najwyższych standardów prawnych i informacyjnych. W celu ich oceny, pod uwagę brane są czynniki zgodności dokumentacji prawnej z aktualnymi przepisami (w tym brak istnienia klauzul abuzywnych) oraz całkowita realizacja obowiązków informacyjnych. Ocena dochowania powyższych standardów dokonywana jest w trakcie audytu, realizowanego przez prawników specjalizujących się w prawie e-commerce i zasad ochrony danych osobowych. Audyt programu obejmuje analizę systemu przystąpienia i uczestnictwa w nim, weryfikację regulaminu oraz badanie treści informacyjnych. Audytor tworzy raport pokontrolny, w którym opisuje ewentualnie wykryte uchybienia i sposoby doprowadzenia ich stanu do zgodności z prawem. Przyznanie certyfikatu następuje po pozytywnej weryfikacji wdrożenia zaleceń. Dzięki zastosowanym kryteriom, Certyfikat Bezpieczny Program gwarantuje bezpieczeństwo prawne zarówno organizatorów, jak i uczestników programu.


Dla Konsumentów

Korzyści Uczestnictwa w Certyfikowanym Bezpiecznym Programie

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM
Dokumentacja programu objętego Certyfikatem Bezpieczny Program podlega stałemu monitoringowi prawnemu. Ten warunek sprawia, że pozostaje ona zawsze zgodna z aktualnymi przepisami. Prawnicy specjalizujący się w prawie e-commerce weryfikują na bieżąco treść dokumentacji w kontekście obowiązującego stanu prawnego, w celu jego ewentualnej aktualizacji.

WYSOKI STANDARD
Organizator programu nagrodzonego Certyfikatem Bezpieczny Program, przywiązuje dużą wagę do ochrony praw przysługujących uczestnikom. Obowiązki informacyjne wobec konsumentów zostają spełnione z dochowaniem najwyższych standardów. Informacje są wyrażone w sposób jasny i zrozumiały, pozwalając partnerom na nieskrępowane korzystanie ze swoich praw.

PRECYZYJNE ZASADY
Program objęty certyfikacją jest organizowany z myślą o jak największej przystępności dla uczestników. Warunki uczestnictwa zostały jasno wyrażone w regulaminie, wraz ze sposobami rezygnacji z uczestnictwa. Dzięki temu obie strony mogą mieć pewność, że program jest właściwie zabezpieczony od strony prawnej, a jego organizator respektuje obowiązujące przepisy.

WERYFIKACJA CERTYFIKATU
Certyfikat Bezpieczny Konkurs przyznawany jest organizatorom, którzy dbają o przestrzeganie najwyższych standardów w relacjach z kontrahentami. Jeżeli uznasz, że nagrodzony organizator nie wypełnia swoich obowiązków w prawidłowy sposób, możesz nas o tym poinformować. Przyjęte rozwiązanie pozwala na korzystanie z przywileju certyfikacji przez odpowiedzialnych przedsiębiorców.

Stwierdziłeś naruszenie warunków certyfikacji lub przepisów obowiązującego prawa przez usługodawcę objętego certyfikatem? Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy zaistniałą sytuację. Naszym celem jest nieustanne zwiększanie jakości obsługi przez podmioty objęte Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa. Dlatego takie sygnały są dla nas szczególnie ważne. Na podstawie Twojego zgłoszenia, zdiagnozujemy zaistniały stan faktyczny i prawny. Jeśli potwierdzimy jego zasadność, skontaktujemy się usługodawcą w celu usunięcia skutków naruszenia i wyeliminowania takich zdarzeń w przyszłości.

Zgłoś

Warunki Certyfikacji

Poznaj Warunki Certyfikacji

Chcemy zapewnić najwyższą jakość certyfikowanych programów partnerskich i lojalnościowych. Aby otrzymać Certyfikat Bezpieczny Program, musimy stwierdzić realizację ściśle określonych warunków i standardów. Przede wszystkim, organizator programu jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji programu. Jego regulamin musi być kompletny, wolny od klauzul niedozwolonych i powinien jasno opisywać zasady uczestnictwa w programie oraz rezygnacji. Sprostanie tym wymaganiom sprawdzane jest podczas audytu, dokonywanego przez naszych prawników. W przypadku wykrycia uchybień, tworzona jest lista zaleceń. Dopiero ich wdrożenie uprawnia do otrzymania wyróżniającego Certyfikatu Bezpieczny Konkurs Program.

Korzystaj z oferty zaufanych usługodawców!

Szukaj Usługodawców objętych Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa

Dla Przedsiębiorców

Poznaj rozwiązania dla Twojej firmy

Złóż zapytanie o certyfikację, a skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązań proponowanych w ramach Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa. W trakcie rozmowy ustalimy zakres prowadzonych przez podmiot działań. Na tej podstawie zdiagnozujemy zagrożenia i określimy, jakie działania należy podjąć aby zapewnić bezpieczeństwo prawne przedsięwzięcia. W efekcie wskażemy konkretne warunki otrzymania wyselekcjonowanych certyfikatów. Konsultacja z nami przybliży również przystępne metody wdrożenia przyznanego certyfikatu na stronie internetowej firmy. Złóż zapytanie o certyfikację i skorzystaj z całkowicie bezpłatnej, indywidualnej konsultacji.

Zapytaj