The post type is: page

BEZPIECZNA PROMOCJA

Obustronna Pewność Warunków Promocji

Certyfikat Bezpieczna Promocja stanowi potwierdzenie kompleksowego bezpieczeństwa prawnego promocji. Warunkiem jego przyznania jest spełnienie najsurowszych kryteriów informacyjnych i prawnych. Przy ich ocenie, pod uwagę brane są czynniki zgodności dokumentacji prawnej z regulacjami prawnymi (w tym brak istnienia klauzul abuzywnych) oraz całkowita realizacja obowiązków informacyjnych. Ocena wypełnienia powyższych standardów następuje w formie audytu, przeprowadzanego przez prawnika specjalizującego się w branży e-commerce i zasadach ochrony danych osobowych. Raport z audytu wyraża zalecenia pokontrolne, wskazujące wykryte niezgodności i metody ich naprawy. Przyznanie Certyfikatu ma miejsce dopiero po pozytywnej weryfikacji wdrożenia zaleceń. Dzięki zastosowanym najsurowszym kryteriom, gwarantuje bezpieczeństwo prawne zarówno organizatora, jak i uczestników promocji.


Dla Konsumentów

Korzyści Uczestnictwa w Certyfikowanej Bezpiecznej Promocji

AKTUALNA DOKUMENTACJA
Certyfikat Bezpieczna Promocja daje Tobie pewność, że jej regulamin jest sporządzony w sposób profesjonalny i z naciskiem na zapewnienie wysokiego stopnia jego zrozumiałości i precyzji. Ponadto wymagana jest jego bieżąca weryfikacja przez prawników pod kątem aktualności w stosunku do nowych aktów prawnych. Certyfikat Bezpieczna Promocja to pewność ciągłości ochrony prawnej zarówno organizatora, jak i uczestników promocji.

PRECYZYJNE INFORMACJE
Organizacja promocji wiąże się z licznymi obowiązkami informacyjnymi. Ich realizacja podlega weryfikacji w toku pogłębionego audytu prawnego. W tym zakresie, w celu przyznania Certyfikatu Bezpieczna Promocja wymaga się dochowania najwyższych standardów. Zarówno w aspekcie kompletności, jak również zrozumiałości przekazywanych informacji. Dzięki temu, uczestnicy promocji mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw.

ZROZUMIAŁE WARUNKI
Przed przyznaniem Certyfikatu Bezpieczna Promocja, badany jest przebieg procesu przystępowania do promocji oraz ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa. Wymaga się, aby każdy potencjalny uczestnik miał możliwość zapoznania się z warunkami promocji przed przystąpieniem. Realizacja tych elementów podlega weryfikacji w drodze rygorystycznego i indywidualnie przeprowadzanego audytu, zakończonego właściwym raportem.

STANDARD PRZEDSIĘBIORCY
Organizator legitymujący się Certyfikatem Bezpieczna Promocja, zobowiązał się do zapewnienia najwyższych standardów i podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa od strony prawnej. Certyfikat poświadcza dokonanie i wywiązanie się z tych zobowiązań. Jeżeli zauważysz, że organizator promocji narusza swoje obowiązki, skontaktuj się z nami w celu zgłoszenia stwierdzonych uchybień lub naruszeń.

Stwierdziłeś naruszenie warunków certyfikacji lub przepisów obowiązującego prawa przez usługodawcę objętego certyfikatem? Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy zaistniałą sytuację. Naszym celem jest nieustanne zwiększanie jakości obsługi przez podmioty objęte Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa. Dlatego takie sygnały są dla nas szczególnie ważne. Na podstawie Twojego zgłoszenia, zdiagnozujemy zaistniały stan faktyczny i prawny. Jeśli potwierdzimy jego zasadność, skontaktujemy się usługodawcą w celu usunięcia skutków naruszenia i wyeliminowania takich zdarzeń w przyszłości.

Zgłoś

Warunki Certyfikacji

Poznaj Warunki Certyfikacji

Certyfikacja akcji promocyjnej może nastąpić po przeprowadzeniu jej audytu prawnego. Podczas badania nasi prawnicy sprawdzą legalność organizowanej promocji, w szczególności zwracając uwagę na treść dokumentacji prawnej; regulaminu i polityki prywatności. Wymagamy transparentności podczas przekazywania informacji konsumentom – powinny być one wyrażone jasno i czytelnie, zrozumiałym językiem. W osiągnięciu stanu zgodności z prawem, pomogą Ci zalecenia wydane przez prawnika przeprowadzającego audyt. Certyfikat Bezpieczna Promocja może zostać przyznany po stwierdzeniu spełniania przez akcję promocyjną wysokich standardów prawnych i wdrożeniu zaleceń.

Korzystaj z oferty zaufanych usługodawców!

Szukaj Usługodawców objętych Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa

Dla Przedsiębiorców

Poznaj rozwiązania dla Twojej firmy

Złóż zapytanie o certyfikację, a skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązań proponowanych w ramach Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa. W trakcie rozmowy ustalimy zakres prowadzonych przez podmiot działań. Na tej podstawie zdiagnozujemy zagrożenia i określimy, jakie działania należy podjąć aby zapewnić bezpieczeństwo prawne przedsięwzięcia. W efekcie wskażemy konkretne warunki otrzymania wyselekcjonowanych certyfikatów. Konsultacja z nami przybliży również przystępne metody wdrożenia przyznanego certyfikatu na stronie internetowej firmy. Złóż zapytanie o certyfikację i skorzystaj z całkowicie bezpłatnej, indywidualnej konsultacji.

Zapytaj