Certyfikat

Zespół e-Regulaminy.pl potwierdza, że regulamin usług świadczonych pod domeną:

testowa-domena.pl

został wyróżniony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin.

Oznacza to, że usługodawca wdrożył regulamin realizujący najwyższe standardy prawne: kompletności polegającej na indywidualnym dostosowaniu do przedmiotu świadczenia oraz legalności, wyrażającej się jego całkowitą zgodnością z obowiązującymi przepisami. Certyfikowany Bezpieczny Regulamin podlega stałemu monitoringowi prawnemu przez zespół e-Regulaminy.pl, dzięki czemu jest zawsze aktualny i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim stronom umowy.

Data ważności certyfikatu: 16.07.2025

POZNAJ SZCZEGÓŁY CERTYFIKACJI

Certyfikaty

Pobierz PDF

Informacje o podmiocie:

 • Nazwa: Testowa nazwa sklepu
 • Adres domeny: testowa-domena.pl
 • Adres: test 20, test
 • Firma: Testowa
 • E-mail: test@testowa-domena.pl
 • Okres obowiązywania certyfikacji: 365 dni

OSTATNIE GŁÓWNE ZMIANY W PRAWIE:

04.05.2019 r.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
19.06.2019 r.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
04.05.2019 r.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wykaz najważniejszych obowiązujących aktów prawnych

 
KORZYSTAJ Z USŁUG ŚWIADOMYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:
WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH
(z datami ostatnich zmian)

ikona

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ostatnia zmiana: 13.07.2018 r.)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (ostatnia zmiana: 01.01.2019 r.)
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ostatnia zmiana: 15.02.2019 r.)
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.)
 6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (ostatnia zmiana: 22.01.2019 r.)
 7. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (ostatnia zmiana: 21.01.2013 r.)
 8. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (ostatnia zmiana: 19.06.2019 r.)
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (ostatnia zmiana: 28.12.2018 r.)
 10. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (ostatnia zmiana: 07.10.2016 r.)
 11. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (ostatnia zmiana: 30.04.2018 r.)
 12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (ostatnia zmiana: 30.04.2018 r.)
 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ostatnia zmiana: 04.09.2018 r.)
 14. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (ostatnia zmiana: 24.11.2016 r.)

  ikona

 15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ostatnia zmiana: 06.02.2019 r.)
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.stanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (ostatnia zmiana: 20.12.2018 r.)
 17. Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (ostatnia zmiana: 30.04.2016 r.)
 18. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (ostatnia zmiana: 01.10.2014 r.)
 19. Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (ostatnia zmiana: 06.06.2019)

  ikona

 20. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej) (ostatnia zmiana: 19.12.2009)
 21. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (ostatnia zmiana: 27.10.2004 r.)
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE
 23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ostatnia zmiana: 05.05.2016 r.)
 24. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (ostatnia zmiana: 10.09.2013 r.)
 25. Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (ostatnia zmiana: 12.12.2011 r.)
 26. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (ostatnia zmiana: 12.12.2007 r.)
 27. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych.
 28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (ostatnia zmiana: 04.05.2016)
 29. Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (ostatnia zmiana: 13.01.2018 r.)
 30. Dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (ostatnia zmiana: 01.07.2018 r.)