Certyfikat

Zespół e-Regulaminy.pl potwierdza, że regulamin usług świadczonych pod domeną:

systemyklucza.pl

został wyróżniony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin.

Oznacza to, że usługodawca wdrożył regulamin realizujący najwyższe standardy prawne: kompletności polegającej na indywidualnym dostosowaniu do przedmiotu świadczenia oraz legalności, wyrażającej się jego całkowitą zgodnością z obowiązującymi przepisami. Certyfikowany Bezpieczny Regulamin podlega stałemu monitoringowi prawnemu przez zespół e-Regulaminy.pl, dzięki czemu jest zawsze aktualny i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim stronom umowy.

Data ważności certyfikatu: 28.03.2020

POZNAJ SZCZEGÓŁY CERTYFIKACJI

Certyfikaty

Pobierz PDF

Informacje o podmiocie:

 • Nazwa: systemyklucza.pl
 • Adres domeny: systemyklucza.pl
 • Adres: Śliczna 41a ,
  50-566 Wrocław
 • Firma: EXIT S.C. Dariusz Waręda Grzegorz Pietrzykowski
 • E-mail: darek@systemyklucza.pl
 • Okres obowiązywania certyfikacji: 365 dni

OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE:

02.09.2016 r.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
02.07.2016 r.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
04.06.2016 r.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wykaz najważniejszych obowiązujących aktów prawnych

(z datami ostatnich zmian)

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (04.06.2016 r.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (01.06.2016 r.)
 3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (19.05.2016 r.)
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (30.04.2016 r.)
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (04.06.2014 r.)
 6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (17.04.2016 r.)
 7. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (16.11.2012 r.)
 8. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (25.12.2014 r.)
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (20.10.2007 r.)
 10. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (19.05.2016 r.)
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (19.06.2016 r.)
 12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (09.05.2014 r.)
 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (14.06.2011 r.)
 14. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (11.10.2015 r.)

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (30.05.2015 r.)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (26.05.2015 r.)
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (01.01.2015 r.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (10.02.2009 r.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (01.05.2004 r.)

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (03.02.2016 r.)
 2. Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (29.11.2015 r.)
 3. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (01.10.2014 r.)
 4. Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych
 5. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej)
 6. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (27.10.2004 r.)
 7. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (01.02.2001 r.)
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (05.05.2016 r.)
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (10.09.2013 r.)
 10. Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (12.12.2011 r.)
 11. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (12.12.2007 r.)
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych.
 13. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (20.11.2003 r.)
 14. Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (12.01.2016 r.)
 15. Dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (31.12.2015 r.)